Surprise me more ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Onderhavige Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden

Van toepassing op 11/05/2018

De huidige algemene toetredingsvoorwaarden tot het getrouwheidsprogramma worden

overeengekomen tussen enerzijds

De vennootschap DIRAMODE, SAS, met een kapitaal van 752 365, 50 euro, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1 rue John Hadley, 59654 Villeneuve d'Ascq en ingeschreven in het R.C.S. van Lille Métropole onder het nummer 301

Hierna : « PIMKIE »

En anderzijds,

Iedere fysieke persoon die wenst toe te treden tot het getrouwheidsprogramma of de getrouwheidskaart te gebruiken in de Pimkie- winkels in België.

Hierna : « De Begunstigde »

ARTIKEL 1 - VOORWERP

Huidige algemene voorwaarden bepalen de deelnemingsvoorwaarden aan het getrouwheidsprogramma PIMKIE « SURPRISE ME MORE » (hierna : « het Programma ») dat de Begunstigde bepaalde voordelen toekent zoals hierna bepaald, en dit exclusief in de PIMKIE-winkel in België (hierna : « de Pimkie-winkels in België).

ARTIKEL 2 – AANVAARDING VAN DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Het gebruik van de kaart en het Programma veronderstelt dat de Begunstigde voorafgaandelijk kennis heeft genomen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden, deze begrepen en ondubbelzunnig aanvaard heeft, wat hij ook erkent door bij het invullen van het inschrijvinfsformulier van het Programma het vakje « Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden gelezen en aanvaard » aan te vinken.

De vigerende algemene gebruiksvoorwaarden zijn beschikbaar en kosteloos toegankelijk op www.pimkie.com onder de rubriek FAQ en/of www.pimkie.com

ARTIKEL 3 - TOETREDING EN GEBRUIK VAN HET PROGRAMMA

3.1 Toetredingsvoorwaarden

Het toetredingsverzoek tot het Programma kan in alle Pimkie-winkels in België geschieden.

Om tot het Programma te mogen toetreden, dient de klant verplicht aan de volgende voorwaarden te voldoen :

- hij/zij moet een fysieke persoon van minstens 16 jaar zijn en in België verblijven (indien de persoon minderjarig is, dient deze de voorafgaandelijke toestemming te hebben gekregen van diens wettelijke vertegenwoordiger) ;
- hij/zij moet een aankoop hebben verricht boven de 1 euro in één van de Pimkie-winkels in België ;
- hij/zij moet kennis hebben genomen van de aan de fysieke personen toegekende rechten door de Franse wet van 06/01/1978 « Informatique et liberés » of in voorkomend geval door de Belgische wet van 08/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, die zichtbaar is in alle Pimkie-winkels en op Pimkie.com onder de rubriek Vertrouwelijkheid ;
- hij/zij moet aan PIMKIE een geldig e-mailadres hebben meegedeeld op het moment van het toetredingsverzoek ;

Van zodra deze voorwaarden vervuld zijn, kan de kaart geactiveerd worden dankzij de volgende procedure :

Voor de verzoeken die gedaan werden in de Pimkie-winkels in België zelf, zal de klant de door Pimkie verstuurde e-mail moeten openen binnen de 6 maanden volgend op zijn toetredingsverzoek. De klant zal dan op de link moeten klikken om het formulier in te vullen met mededeling van zijn gegevens in minstens alle verplichte velden, kennis moeten nemen van de algemene gebruiksvoorwaarden alsook deze aanvaarden en vervolgens zijn toetredingsverzoek tot het Programma valideren. Enkel de velden met een asterisk op het toetredingsformulier worden als verplichte velden besc houwd.

Van zodra de huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden werden aanvaard, zal PIMKIE aan de Begunstigde zo snel mogelijk het volgende opsturen :

- een welkomstmail tot het Programma naar het door de Begunstigde opgegeven e-mailadres ;
- De begunstigde zal over zijn geactiveerde kaart kunnen beschikken door zich in de Pimkie-winkel van zijn keuze te begeven en mits overlegging van de welkomstmail.

Beperkingen aan de toetreding en het Gebruik van het Programma en de Kaart :

- Het Programma en de Kaart kunnen enkel geactiveerd en gebruikt worden indien de meegedeelde gegevens op het toetredingsformulier compleet, leesbaar en exloiteerbaar zijn.

In het negatief geval, zelfs bij een tijdelijke activatie, behoudt PIMKIE zich het recht voor om de Kaart te desactiveren en de Begunstige uit het Programma te verwijderen, en dit op elk moment.

- Slechts één toetreding tot het Programma is mogelijk en er kan slechts één kaart per persoon (zelfde naam, voornaam en e-mailadres) worden bekomen.
- Slechts een fysieke persoon kan tot het Programma toetreden en dit enkel voor privé-gebruik. Elk gebruik van het Programma anders dans voor privé-doeleinden zal beschouwd worden als frauduleus gebruik, waardoor de Begunstige uit het Programma verwijderd kan worden zoals voorzien in artikel 7.

3.2 Gebruiksvoorwaarden van de Kaart

Wanneer de Begunstigde aan aankoop verricht in een Pimkie-winkel in België, en wanneer hij/zij wenst te genieten van de voordelen die het Programma biedt, zal hij/zij zijn/haar kaart moeten voorleggen aan de kassa.

De kaart is eigendom van PIMKIE en de begunstigde is de bewaker ervan. De begunstigde is verantwoordelijk voor de kaart. Op elk moment kan de Kaart door Pimkie worden ingetrokken in de gevallen voorzien in Artikel 7.

De kaart is nominatief, strikt persoonlijk en niet-overdraagbaar, ongeacht het kosteloos of betalend karakter hiervan.

De kaart is geen betaalmiddel en kan geen aanleiding geven tot enige monteraire tegenprestatie. De kaart kan niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan dewelke bepaald zijn in huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Bij gebreke hieraan, behoudt PIMKIE zich het recht voor om de Kaart te schorsen of te beëindigden alsook de Begunstigde uit het Programma te verwijderen volgens de voorwaarden bepaald in Artikel 7.

3.3 Wijzigingen aan de persoonlijke gegevens van de Begunstigde

Om verder van de voordelen van het Programma te kunnen genieten, dient de Begunstigde zijn persoonlijke gegevens up to date te houden alsook PIMKIE te informeren over alle wijzigingen aan zijn persoonsgegevens (zoals : naam, adres, e-mail).

De Begunstigde zal dit bewerkstelligen door PIMKIE hiervan te informeren, ofwel in de winkel zelf ofwel door zich te verbinden op zijn account op de Getrouwheidspagina die toegankelijk is op www.surprisememore.pimkie.com.

De Begunstigde garandeert de exactheid van de meegedeelde gegevens en zal als enige verantwoordelijk zijn voor elke onvolledige, verouderde of verkeerde informatie.

PIMKIE behoudt zich het recht voor de identiteit na te kijken van de persoon die toegang wenst te krijgen tot zijn persoonsgegevens, deze wenst te wijzigen of te verwijderen.

ARTIKEL 4 - DE VOORDELEN VAN HET PROGRAMMA

10% te doen gelden op uw volgende aankoop binnen een termijn van 30 dagen

Wanneer de Begunstigde een aankoop verricht door het overleggen van zijn Kaart in een van de Pinkie-winkels in België, zal PIMKIE aan de begunstige een coupon overmaken voor 10% korting, te doen gelden op een volgende aankoop binnen een termijn van 30 dagen vanaf de overhandiging ervan, geldig in alle PIMKIE-winkels in België.

De ontvangen coupon is strikt persoonlijk en niet-overdraagbaar. Deze is geldig op de hele collectie, met uitzondering van juwelen, kaarten en cadeaubonnen. Deze kan slechts één keer worden gebruikt. Deze kan niet omgeruild noch terugbetaald worden en is niet cumuleerbaar met enige andere bon noch met promotionele aanbiedingen, solden, ronde prijzen of gegroepeerde verkopen. Deze coupon mag niet worden gereproduceerd.

In geval van productomruiling, zal de Begunstigde niet opnieuw een recht kunnen doen gelden op een reeds toegekend voordeel of een voordeel dat niet bestond op de dag van de oorspronkelijke aankoop.

In geval van terugbetaling van producten die aanleiding gaven tot voordelen uit het Programma, zullen de op deze producten toegekende voordelen worden afgetrokken als tegenprestatie van de terugbetaling aan de Begunstigde.

Ongeacht de korting van 10% die geldig is op een volgende aankoop binnen een termijn van 30 dagen, zal elke titularis op welbepaalde tijdstippen mogen genieten van bepaalde voordelen.

PIMKIE behoudt zich het recht voor, in functie van het profiel van de Begunstigde, om op verschillende wijzen te communiceren met de verschillende Begunstigden.

cgu-smm-article-5

In geval van verlies of diefstal van de Kaart, wordt de Begunstigde uitgenodigd zich op korte termijn in de winkel te begeven teneinde een nieuwe Kaart te vragen, of om de klantendienst te contacteren :

- Per brief naar « PIMKIE Service Carte de fidélité PIMKIE – 1 rue John Hadley, 59654 VILLENEUVE D'ASCQ, FRANCE»,
- Per telefoon op het nummer 03 20 23 32 00

Er zal zo snel mogelijk een nieuwe kaart aan de klant worden overgemaakt in de winkel zelf of via brief.

In geval van verlies of diefstal van een aan de Begunstigde toegekend voordeel, zal de Begunstigde dit voordeel verliezen.

In elk geval, zal de Begunstigde PIMKIE ontslaan van elke aansprakelijkheid in geval van verlies of diefstal van de Kaart of van enig door het Programma toegekend voordeel, met inbegrip van het frauduleus gebruik ervan door een derde.

ARTIKEL 6 - DUUR

De toetreding tot het Programma is geldig voor een duur van 12 maanden vanaf de activering van de Kaart, hernieuwbaar voor navolgende periodes van 12 maanden.

Indien de kaart niet gebruikt wordt gedurende de 12 maanden vanaf de activering of vanaf het laatste gebruik ervan in een van de Pimkie-winkels in België, zal deze inactief worden, zullen de Programmavoordelen verloren worden en de toekomstige voordelen niet meer gericht worden aan de Begunstigde.

Om de Kaart te heractiveren, zal de Begunstige dezelfde voorwaarden dienen te vervullen als die uit artikel 3.1. hieronder teneinde tot het getrouwheidsprogramma toe te treden.

ARTIKEL 7 - VERBREKING

7.1 Op het initiatief van de Begunstigde

De Begunstigde van het Programma kan op elk moment een einde stellen aan zijn toetreding :

- Door zich op zijn getrouwheidspagina te verbinden
- Door een aangetekende brief met ontvangstbewijs te versturen naar PIMKIE Service Carte de fidélité PIMKIE – 1 rue John Hadley, 59654 VILLENEUVE D'ASCQ, FRANCE» met melding van zijn/haar naam, voornaam, adres en kaartnummer.
- Door zijn/haar verzoek per e-mail te richten aan fidelite@pimkie.com

Vanaf de datum waarop PIMKIE de voormelde brief van de Begunstigde ontvangt, behoudt PIMKIE zich het recht voor de identiteit van de Begunstigde na te kijken overeenkomstig de voorwaarden die bepaald zijn in artikel 3.3.

De Kaart van de Begunstigde en zijn/haar getrouwheidsaccount, toegankelijk op www. surprisememore.pimkie.com, zullen zo snel mogelijk gedesactiveerd worden.

Vanaf de desactivering van de kaart, zal de Begunstigde al zijn rechten en voordelen verliezen die aan het Programma verbonden waren.

7.2 Op het initiatief van PIMKIE

Het Programma dat PIMKIE heeft gecreëerd veronderstelt dat de Begunstigde de Algemene Gebruiksvoorwaarden naleeft en zich oprecht en beleefd opstelt ten opzichte van PIMKIE en haar partners.

Elke wanprestatie of niet-naleving van huidige Gebruiksvoorwaarden, elk frauduleus of abusief gebruik van de Kaart en/of van de door het Programma toegekende voordelen, en in het algemeen elk foutief gedrag vanwege de Begunstigde ten opzichte van PIMKIE en/of ondernemingen die met haar verbonden zijn en/of haar contractuele partners (zoals diefstal of poging tot diefstal ; niet-geprovisionneerd of gestolen betaalmiddel ; fraude ; verbale of fysieke agressie ten opzichte van PIMKIE, haar medewerkers of partners ; handelingen die als gevolg hebben dat de werking van een winkel, de website Pimkie, een salon, een modeshow of de sociale netwerken van PIMKIE of haar partners worden verstoord), zal van rechtswege en zonder opzegging de onmiddellijke schorsing of schrapping van de Begunstigde aan het Programma als gevolg hebben, naar de keuze van PIMKIE, alsook de annulering teweegbrengen, op datum van de vastgestelde inbreuk, van alle voordelen waarop de Begunstigde eventueel recht had, zonder dat de Begunstigde hieruit enig recht zou kunnen putten tot schadevergoeding of vordering van welke aard, en niettegenstaande alle rechten van PIMKIE tot het bekomen van schadevergoeding en intresten voor de geleden schade.

In dit kader zal PIMKIE de Begunstigde informeren via de weg die zij de meest geschikte acht.

ARTIKEL 8 – WIJZIGING VAN OF VERWIJDERING UIT HET PROGRAMMA

PIMKIE behoudt zich het recht voor om het Programma en/of de activeringsduur van de Kaart en/of Programmavoordelen te wijzigen, te onderbreken, te verkorten of te verwijderen, op een volledige of gedeeltelijke, tijdelijke of definitieve wijze. Dit recht geldt ook ten aanzien van de Algemene Gebruiksvoorwaarden, met het voorbehoud dat de Begunstigden hierover op de hoogte werden gesteld met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand van zodra de aangebrachte wijziging nadelig is voor de Begunstigde.

De Begunstigde die niet meer van het nieuw Programma wenst te genieten, zal aan zijn toetreding een einde mogen stellen zoals bepaald in Artikel 7.1.

Geen enkele wijziging, ongeacht de aard of het belang ervan, aan het getrouwheidsprogramma, noch de stopzetting ervan, zullen aanleiding kunnen geven tot enig recht op schadevergoeding in hoofde van de Begunstigde.

ARTIKEL 9. INTELLECTUELE EIGENDOM

PIMKIE is eigenaar van de rechten op de merken (waaronder « PIMKIE » en « SURPRISE ME »), logo's, teksten, algemene architectuur, tekeningen, grafische vormen van de Kaart en in het algemeen van het geheel van het Programma en haar verschillende dragers.

Conform Artikel 2.20.1. van het Benelux-verdrag inzake intellectuele eigendomsrechten, is elke gehele of gedeeltelijke representatie of reproductie, op enig welke drager en via welk procédé dan ook, zonder de uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toestemming van PIMKIE, strikt verboden. Hetzelfde geldt ten aanzien van vertalingen, adaptaties of vervormingen, verbeteringen of reproducties via enige kunstvorm of enig welk procédé.

De schending van Artikel 2.20.1. van het Benelux-verdrag inzake intellectuele eigendomsrechten maakt een namaak uit in de zin van artikel XV van het Wetboek van Economisch Recht, dewelke bestraft wordt met boetes of gevangenisstraffen.

Geen enkele bepaling van de huidige Gebruiksvoorwaarden zal kunnen worden geïnterpreteerd als zou deze een recht van welke aard ook aan de Begunstigde toekennen op de door het intellectueel recht beschermde elementen waarvan PIMKIE eigenaar zou kunnen zijn of waarover PIMKIE het exclusief exploitatierecht heeft.

cgu-smm-article-10

10.1 : Persoonsgegevens

1. Identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking

De persoonsgegevens worden verzameld door : De onderneming DIRAMODE SAS, met maatschappelijke zetel te 1 rue John Hadley, 59650 Villeneuve d'Ascq – Frankrijk, ingeschreven in het RCS van LILLE onder het nummer 301 571 931, handelend in haar eigen naam en voor haar rekening en, in voorkomend geval, in naam en voor rekening van de vennootschappen die zij of haar moedervennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks bezit, en ondermeer de vennootschap naar Belgisch recht, de NV BELSAY, met maatschappelijke zetel te 7700 Mouscron boulevard Industriel n°80, met KBO-nummer n° 0447.803.666.

Hierna : « PIMKIE »

2. Verzameling en verwerking van de Persoonsgegevens

De Begunstigde die zijn account heeft gecreëerd, verbindt er zich toe om aan PIMKIE waarheidsgetrouwe, oprechte en zonder wilsgebreken gegevens mee te delen. Elke mededeling van valse informatie druist in tegen de huidige algemene verkoops- en gebruiksvoorwaarden.

De verzamelde gegevens worden bestemd:
- voor het beheer van de commerciële relatie tussen elke begunstigde en PIMKIE ;
- teneinde aan de Begunstigde al dan niet gepersonaliseerde voordelen, commerciële aanbiedingen en informatie te richten m.b.t. het merk Pimkie ;
- teneinde de Begunstigde uit te nodigen deel te nemen aan steekproeven ;
- teneinde statistische analyses uit te voeren en de aankoopgewoontes van de Begunstigde te bestuderen.

De Begunstigde zal geen toegang hebben tot de Programmavoordelen indien hij weigert zijn getrouwheidskaart te activeren en de verplichte informatie mee te delen.

De voordelen, de commerciële aanbiedingen en informatie mogen gericht worden aan de Begunstigde, met respect voor de toepasselijke regelgeving, in functie van de meegedeelde gegevens via e-mail, briefwisseling, SMS/MMS, sociale netwerken, in de winkel zelf, naar keuze van PIMKIE.

Het kan gebeuren dat PIMKIE de geolokalisatiegegevens dient te verwerken teneinde de Begunstigde toe te laten de voor hem dichtstbijzijnde winkels te lokaliseren.

De functie van geolokalisatie kan enkel geactiveerd worden mits de toestemming van de Begunstigde die uitdrukkelijk aanvaard heeft gegevens mee te delen door zijn communicatieterminal correct in te stellen. De geolokalisatie activeert zich slechts wanneer de Begunstigde zich in het tabblad « Store Locator » bevindt en op de knop « Lokaliseer mij » klikt.

De verwerking van de persoonsgegevens heeft het voorwerp uitgemaakt van verklaringen bij de CNIL onder het het nummer 1347976 en 1832134 of in voorkomend geval bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

3. De Ontvangers van de persoonsgegevens.

De gegevens worden bestemd voor DIRAMODE en de vennootschappen die DIRAMODE of haar moedervennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks bezit in de zin van artikel L233-3 van het Wetboek van Koophandel, alsook voor de NV BELSAY, vennootschap naar Belgisch recht, aan wie de gegevens kunnen worden overgemaakt voor eigen beheer of verwerking in het kader van de commerciële activiteiten van de groep PIMKIE. Ze kunnen ook overgemaakt worden aan de contractuele partners en eventuele verwerkers van de SAS DIRAMODE of in voorkomend geval van de NV BELSAY.

De Begunstigde erkent te aanvaarden dat de geautomatiseerde verwerkingen en handelingen van de persoonsgegevens op het moment van zijn toetreding, alsook hierna, door PIMKIE en/of aan haar contractueel verbonden partners rechtstreeks of onrechtstreeks mogen worden verwezenlijkt.

Het kan gebeuren dat PIMKIE informatie betreffende de Begunstigde dient bekend te maken ingevolge van wettelijke vereisten en ten aanzien van een administratieve of gerechtelijke bevoegde overheid. PIMKIE behoudt zich eveneens het recht voor om de informatie over te maken aan derden na voorafgaandelijk akkoord van de Begunstigde.

4. Beveiliging en vertrouwelijkheid. PIMKIE spant zich zoveel mogelijk in om alle maatregelen te nemen teneinde de bescherming, de vertrouwelijkheid alsook de beveiliging van de persoonsgegevens te garanderen dewelke haar werden overgemaakt door de Begunstigde in het kader van de toetreding tot het Programma, met respect voor de wettelijke toepasselijke bepalingen.

5. Bewaring

De verzamelde persoonsgegevens worden bewaard gedurende de volledige commerciële relatie tussen de Begunstigde en PIMKIE, alsook voor een duur van 36 maanden te rekenen vanaf het einde van deze relatie. De gegevens kunnen echter langer worden bewaard en gearchiveerd indien een wettelijke verplichting dient te worden nageleefd, en dit overeenkomstig de vigerende bepalingen (zoals die voorzien in het Wetboek van Economisch recht).

6. Recht tot toegang, wijziging, rechtzetting, verwijdering van en verzet tegen de Persoonsgegevens.

Overeenkomstig de Franse wet « Informatique et libértés » van 06/01/1978 of in voorkomend geval, de Belgische wet van 08/12/1992 tot bescherming van de persoonsgegevens, beschikt de Begunstigde over een recht van toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van de gegevens die op hem betrekking hebben, alsook tot een recht van verzet tegen deze gegevens aan het adres van PIMKIE en dit nadat zijn/haar identiteit werd nagekeken op basis van een geldig identiteitsbewijs.

Hiervoor volstaat het dat de Begunstigde een schriftelijk verzoek richt aan volgend adres :

PIMKIE
Service données personnelles / CARTE CLIENT
1 rue John Hadley
59654 VILLENEUVE D'ASCQ
France

Of het verzoek richt aan volgend e-mailadres : fidelite@pimkie.com

Elk verzoek tot intrekking van de Persoonsgegevens impliceert dat de titularis van de Kaart verzaakt aan het Programma en de eraan verbonden voordelen.

• door het formulier « contact » op de website in te vullen, onder de rubriek Contact ; Indien de Begunstigde die informatie en promotionele aanbiedingen niet meer wenst te ontvangen, dient hij dit enkel te melden :
• door zich te verbinden op zijn persoonlijke pagina onder de rubriek « Mijn informatie » ;
• door PIMKIE te contacteren via het formulier dat hiervoor op de Site ter beschikking wordt gesteld, onder de rubriek « Contact »
• door PIMKIE per brief te contacteren op volgend adres :

PIMKIE
Service Clients
1, rue John Hadley
59654 Villeneuve d'Ascq
France

10.2 : Cookies.

Deze clausule laat toe meer te weten over de navigatiegegevens van de Begunstigde die verwerkt worden tijdens zijn bezoek op de Site surprisememore.pimkie.com, dit vanaf enige welke terminal die toelaat om zich op de site te verbinden (bv : computer, tablet, smartphone).

1. Wat is een cookie ?

Een cookie is de informatie die wordt opgeslaan op de harde schijf van de Begunstigde door de server van de site die hij bezoekt. Dit bestand wordt opgestuurd naar de computer, de telefoon of een ander apparaat van de Begunstigde. Deze bevat verschillende gegevens zoals :

• de naam van de server die deze heeft geplaatst ;
• een gebruikersnaam bestaande uit een toegekend willekeurig uniek nummer teneinde de gebruiker van de sessie te kunnen identificeren (binnen de cookie zelf) ;
• eventueel een looptijd.

Die informatie wordt soms opgeslaan op de computer van de Begunstigde in een eenvoudig tekstbestand waar een server toegang tot kan krijgen om deze informatie te lezen en op te slaan.

2. Welke cookies worden gebruikt ?

De hoofdfunctie van de cookies is van technische aard en deze laat toe de navigatie-ervaring te bevorderen, statistieken uit te voeren, de gebruikersnamen te bewaren bij verbinding tot de getrouwheidspagina. Hiervoor gebruikt de site surprisememore.pimkie.com « interne » cookies alsook « third parties » cookies.

• de cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de navigatie op onze site :
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk voor de goede werking van de site surprisememore.pimkie.com. Ze zijn essentieel voor de basisdiensten en basisfuncties, zoals de toegang tot de account en de persoonlijke pagina van de Begunstigde door de bewaring van de gebruikersgegevens.

• de prestatiecookies :
Deze cookies laten toe anonieme informatie te verzamelen m.b.t. de navigatie door de Begunstigde op de Site en worden geknipt met die van andere gebruikers teneinde de goede werking te bevorderen en te optimaliseren. De eventuele problemen kunnen zo worden opgelost. Die cookies laten aan PIMKIE toe om de navigatie-ervaring te bevorderen en statistieken op te maken.

• De functionele cookies :
Deze cookies laten toe de keuzes van de Begunstigde op te slaan die deze op de website heeft gemaakt, zoals de taal, het land, de recent bezochte artikels. Dankzij deze cookies wordt de navigatie van de Begunstigde gepersonaliseerd, waardoor de ervaring meer pertinent is en overeenstemt met de interesses van de Begunstigde en diens vorige keuzes.

• De reclamecookies :
Deze « third parties » cookies verzamelen informatie m.b.t. de opzoekingen van de Begunstigde op het internet en laten toe hem een doelgerichte reclame te bieden. Zij slaan de websites op die de Begunstigde bezocht heeft alsook zijn gewoontes qua aankopen. Deze cookies zijn anoniem.

• de cookies « sociale netwerken » :
Deze cookies « sociale netwerken » kunnen geactiveerd worden. Ze laten de Begunstigde toe om te communiceren via de sociale netwerken (bv. : share-functie, like-functie). Wanneer een pagina zo'n knopje bevat, zal een rechtstreekse verbinding met het sociaal netwerk plaatsvinden en dan kan de informatie overgemaakt worden. Er wordt verwezen naar de politiek inzake de bescherming van gegevens van elkeen van deze sites.

3. Waarvoor worden de cookies niet gebruikt ?

Geen enkele informatie m.b.t. het bankrekeningnummer wordt door de cookies bewaard. Er wordt geen enkele bekendmaking aan derden op de cookies gemaakt voor aanbiedingen en prestaties die met het merk PIMKIE niets te maken hebben, behoudens akkoord van de gebruiker.

4. Voor wie wordt de opgeslagen informatie in de cookies bestemd ?

De opgeslagen informatie in de cookies van onze sites worden bestemd voor de vennootschap DIRAMODE en de aan haar verbonden ondernemingen, met uitzondering van de « third parties » cookies die hierboven werden aangeduid als « reclamecookies » en « cookies sociale netwerken » die bestemd worden voor de partners.

5. Hoe lang worden de cookies bewaard ?

De gegevens die via de cookies werden bekomen, worden voor een duur van 6 maanden bewaard.

6. Delen van het gebruik van de terminal met andere personen.

Indien de terminal van de Begunstigde door verschillende personen wordt gebruikt, kan PIMKIE niet garanderen dat de diensten en reclame bestemd voor de terminal degelijk overeenkomen met het gebruik van de Begunstigde en niet met dat van een andere terminalgebruiker.

Het behoort tot de vrije keuze en verantwoordelijkheid van de Begunstigde om te beslissen om de terminal van de Begunstigde te delen met andere personen alsook om de parameters van de navigatiecookies in te stellen.

7. Hoe de parameters van de cookies op de computer in te stellen ?

De verwijdering van de cookies kan als gevolg hebben dat de navigatie alsook de verbinding tot de getrouwheidsaccount wordt verbroken en de ingestelde functies, die dienden om de navigatie te vergemakkelijken, worden verloren. In deze niet-limitatieve gevallen, zal PIMKIE niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de slechte werking van de site of degradatie van de functies.

In dit geval zullen alle bezochte websites betrokken zijn. Deze parameterinstelling kan op elk moment gebeuren en vanaf elke internetbrowser, cfr. het helpmenu van de browser.Enkele voorbeelden hieronder :

Voor Internet Explorer™ : Open het menu Tools, selecteer dan Internetopties ; klik op de tab Vertrouwelijkheid en kies dan het gewenste niveau
Voor Firefox™ : Open het menu Tools, selecteer dan Opties ; klik op de tab Privé-leven en kies dan de gewenste opties
Voor Chrome™ : Open het menu van instellingen, selecteer dan Instellingen ; klik dan op geavanceerde instellingen, dan op instellingen voor inhoud, kies dan de gewenste opties
Voor Safari™ : Kies Safari > Voorkeuren, klik dan op « Beveiliging », klik op « Toon cookies » en kies dan de gewenste opties.
Om onze nieuwsbrieven niet meer te ontvangen, moet u op de link onderaan onze e-mails klikken of uw voorkeuren bijwerken in uw Surprise Me More-account.

ARTIKEL 11 - AANSPRAKELIJKHEID

PIMKIE wordt vrijgesteld van elke aansprakelijkheid voor alle gebeurtenissen of gevolgen die rechstreeks of onrechstreeks verbonden zijn aan het gebruik van de Kaart, alsook voor eventuele afwijkingen of storingen aan de Kaart, ongeacht welke de oorzaken zijn.