Surprise me more ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Onderhavige Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden

Geldig vanaf 19/11/2019

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de ‘Voorwaarden’) voor deelname aan het vasteklantenprogramma worden overeengekomen tussen: de vennootschap DIRAMODE, SAS (Franse vereenvoudigde vennootschap op aandelen) met een kapitaal van 47.948.635,50 euro, met maatschappelijke zetel aan de rue John Hadley 1, 59654 Villeneuve-d’Ascq, Frankrijk, ingeschreven in het handelsregister van Lille Métropole onder nummer 301 571 931, hierna ‘PIMKIE’ genoemd,

en elke natuurlijke persoon die wil deelnemen aan het vasteklantenprogramma of zijn vasteklantenkaart (hierna de ‘Kaart’) wenst te gebruiken in de Belgische Pimkie-winkels of op de website www.pimkie.be (hierna “Pimkie.be”), hierna de ‘Begunstigde’ genoemd.

ARTIKEL 1 - VOORWERP

Dit document beschrijft de voorwaarden voor deelname aan het vasteklantenprogramma van PIMKIE, ‘SURPRISE ME MORE’ (hierna het ‘Programma’ genoemd), waarmee de Begunstigde – uitsluitend in de PIMKIE-winkels in België (hierna de ‘Pimkie-winkels’ genoemd) of op Pimkie.be – profiteert van de hierna beschreven voordelen.

ARTIKEL 2 – AANVAARDING VAN DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Voordat de Begunstigde de Kaart en het Programma gaat gebruiken, moet hij of zij kennisnemen van deze algemene voorwaarden, deze begrijpen en er volledig mee instemmen. De Begunstigde bevestigt dit door het inschrijvingsformulier voor het Programma in te vullen en het vakje ‘Ik heb de Algemene Gebruiksvoorwaarden gelezen en ga ermee akkoord’ aan te kruisen of als je een account aanmaakt na je aankoop op pimkie.be/nl. De toepasselijke Voorwaarden zijn gratis te raadplegen op Pimkie.be/nl, rubriek FAQ en/of op www.pimkie.com

ARTIKEL 3 - TOETREDING EN GEBRUIK VAN HET PROGRAMMA

Begunstigden die zich vóór 19/11/2019 hebben aangemeld voor het Programma en van wie de Kaart nog steeds actief is, profiteren automatisch van dit Programma.

Begunstigden die zich vóór 19/11/2019 hebben aangemeld voor het Programma en van wie de Kaart niet actief is, profiteren van dit Programma wanneer zij een aankoop van meer dan 1 euro doen in een van de Pimkie-winkels of op pimkie.be/nl.

Voor Begunstigden die zich vanaf 19/11/2019 voor het Programma aanmelden, zijn alle onderstaande deelnamevoorwaarden van toepassing:

3.1 DEELNAMEVOORWAARDEN

Aanmelden voor het Programma is mogelijk in alle Pimkie-winkels of op pimkie.be.

Om te kunnen deelnemen aan het Programma, moet de Begunstigde voldoen aan de onderstaande voorwaarden:

 • een natuurlijke persoon zijn van minimaal 16 jaar, woonachtig in België (als de persoon minderjarig is, moet hij of zij van tevoren toestemming hebben gekregen van zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger);
 • een aankoop van meer dan 1 euro doen in een van de Pimkie-winkels of op pimkie.be (excl. verzendkosten);
 • kennis hebben genomen van de rechten die natuurlijke personen bezitten op grond van de gewijzigde Loi Informatique et Libertés (Franse wet betreffende persoonsgegevens) van 6 januari 1978 en van Verordening (EU) 2016-679, ofwel de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die kan worden geraadpleegd in alle Pimkie-winkels en op Pimkie.be/nl, rubriek Vertrouwelijkheid; en
 • een geldig e-mailadres aan Pimkie verstrekken bij zijn of haar deelnameverzoek.

Zodra de Begunstigde deze Voorwaarden naar behoren heeft geaccepteerd:

 • stuurt PIMKIE hem of haar zo spoedig mogelijk een welkomstbericht via het e-mailadres dat de Begunstigde heeft verstrekt; en
 • wordt de Kaart aan de Begunstigde verstrekt en geactiveerd bij inschrijving in een Pimkie-winkel.
 • Als de begunstigde zich heeft ingeschreven op Pimkie.be, krijgt hij de geactiveerde kaart bij ontvangst van zijn bestelling of via een aparte brief.

Beperkingen op de deelname aan en het gebruik van het Programma en de Kaart:

 • Het Programma en de Kaart kunnen uitsluitend worden geactiveerd en gebruikt als de bij aanmelding verstrekte gegevens volledig, leesbaar en bruikbaar zijn.
 • Als dit niet het geval is, heeft PIMKIE op elk moment het recht om de Kaart te deactiveren – zelfs als deze tijdelijk geactiveerd was – en de Begunstigde te schrappen uit het Programma.
 • Elke persoon (zelfde achternaam, voornaam en e-mailadres) kan zich slechts één keer inschrijven voor het Programma en ontvangt slechts één Kaart.
 • Alleen natuurlijke personen kunnen zich voor het Programma inschrijven en inschrijven is uitsluitend toegestaan voor privégebruik. Elk gebruik van het Programma dat geen privégebruik is, wordt als frauduleus beschouwd. De Begunstigde kan dan onmiddellijk worden uitgesloten van het Programma, zoals beschreven in artikel 7.

3.2 GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN HET VASTEKLANTENPROGRAMMA EN DE KAART

Op het moment dat de Begunstigde een aankoop in een van de Pimkie-winkels of op Pimkie.be doet en telkens wanneer de Begunstigde wil profiteren van de voordelen van het Programma, moet hij of zij zich identificeren als deelnemer van het vasteklantenprogramma.

De Begunstigde kan zich identificeren met behulp van:

 • zijn/haar vasteklantenkaart; of
 • zijn/haar e-mailadres; of
 • zijn/haar identificatiegegevens voor het Programma (barcode) op zijn/haar mobiele toestel.

De Begunstigde dient een identiteitsbewijs met foto te tonen om zijn/haar identiteit te bewijzen.

Als hij een aankoop doet op Pimkie.be : inloggen op zijn loyalty-account door hetzelfde e-mailadres in te voeren als voor zijn klantenaccount.

De Kaart is de eigendom van PIMKIE; de Begunstigde is de bewaarder van de Kaart en draagt er de verantwoordelijkheid voor. PIMKIE kan de Kaart op elk moment terugvorderen in de situaties beschreven in artikel 7.

De Kaart is naamsgebonden, strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen, gratis noch tegen betaling.

De Kaart is geen betaalmiddel en kan niet worden ingewisseld tegen een geldelijke vergoeding. De Kaart mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan de doeleinden die in deze Voorwaarden zijn beschreven.

Als de Begunstigde zich niet aan deze regels houdt, heeft PIMKIE het recht om de Kaart al dan niet tijdelijk te deactiveren en de Begunstigde uit het Programma te schrappen volgens de bepalingen van artikel 7. Als het Programma wordt gewijzigd, kan PIMKIE de Kaart op elk moment ongeldig verklaren zonder dat dit gevolgen heeft voor de deelname aan het Programma.

3.3 WIJZIGING VAN DE PERSOONSGEGEVENS VAN DE BEGUNSTIGDE

Om te blijven profiteren van het Programma, moet de Begunstigde zijn of haar gegevens up-to-date houden door PIMKIE te informeren over wijzigingen van zijn of haar persoonsgegevens (met name: naam, adres en e-mailadres).

De Begunstigde kan PIMKIE op de hoogte stellen door naar een Pimkie-winkel of op Pimkie.be te gaan of door in te loggen op zijn/haar account, dat toegankelijk is via de website Pimkie.be/nl.

De Begunstigde garandeert dat de verstrekte gegevens juist zijn en is volledig aansprakelijk voor onvolledige, verouderde en foutieve informatie.

PIMKIE heeft het recht om de identiteit van personen die hun persoonsgegevens willen raadplegen, wijzigen of verwijderen, te controleren.

ARTIKEL 4 - DE VOORDELEN VAN HET PROGRAMMA

Zodra de deelname aan het Programma is gevalideerd, heeft de Begunstigde toegang tot bepaalde voordelen. Deze voordelen kunnen veranderen en daarom behoudt PIMKIE zich het recht voor deze zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

4.1 PUNTEN SPAREN

Wanneer de Begunstigde een aankoop in een van de Pimkie-winkels of op Pimkie.be doet, zelfs tijdens promotieactiviteiten, en zich identificeert als deelnemer aan het Programma, ontvangt de Begunstigde een aantal punten op zijn/haar account.

Het aantal punten wordt als volgt bepaald:

1 netto bestede euro = 1 punt (naar beneden afgerond, dus € 1,95 = 1 punt)

De Begunstigde ontvangt punten bij aankoop van alle Pimkie-producten in een Pimkie-winkel of op Pimkie.be, zelfs tijdens promotieactiviteiten, met uitzondering van sieraden, een bril, en cadeaukaarten. De punten worden opgespaard tot een maximum van 1500.

Vanaf de datum van de laatste aankoop zijn de punten 12 (twaalf) aaneengesloten maanden geldig. Begunstigden kunnen alleen de punten gebruiken die beschikbaar zijn in hun saldo.

Bij onenigheid over het gespaarde aantal punten geldt de informatie in de database van PIMKIE als bewijs. Klachten moeten per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging worden verzonden naar ‘PIMKIE Service Carte de Fidélité PIMKIE – 1 rue John Hadley, 59654 Villeneuve-d’Ascq, Frankrijk’ onder vermelding van achternaam, voornaam, adres en kaartnummer, of per e-mail naar online-shop.be@pimkie.com.

Wanneer producten worden geruild, ontvangt de Begunstigde geen voordelen die reeds zijn ontvangen of nog niet bestonden op de datum van de eerste aankoop.

Wanneer de Begunstigde artikelen retourneert waarvoor hij/zij voordelen heeft ontvangen in het kader van het Programma, worden de voordelen op deze artikelen van het saldo afgetrokken in ruil voor de terugbetaling aan de Begunstigde.

4.2 AANVULLENDE VOORDELEN

Onafhankelijk van de punten die worden uitgekeerd voor aankopen in de Pimkie-winkels oder op pimkie.be, kan de Begunstigde af en toe profiteren van voordelen die PIMKIE ter beschikking stelt.

De voorwaarden voor het ontvangen van deze punten worden medegedeeld zodra PIMKIE de betreffende actie lanceert.

PIMKIE heeft het recht om op verschillende manieren aan verschillende Begunstigden te communiceren, op basis van hun profiel.

4.3 PUNTEN GEBRUIKEN

Mits de Begunstigde voldoende punten heeft, kan hij of zij deze op elk moment inwisselen voor een vasteklantenvoordeel.

De gespaarde punten zijn strikt persoonlijk en niet-overdraagbaar. De gespaarde punten zijn te gebruiken voor de hele collectie, met uitzondering van sieraden, een bril, cadeaukaarten en cadeaucheques. De gespaarde punten kunnen worden opgesplitst, maar niet worden omgewisseld of gerestitueerd. De gespaarde punten kunnen niet worden gebruikt tijdens Privéverkopen of Mid Season Sales/Days, voor sieraden, een bril en cadeaukaarten of tijdens andere promotieactiviteiten waarbij PIMKIE dit aangeeft.

Begunstigden kunnen alleen de punten gebruiken die beschikbaar zijn in hun saldo.

Wanneer punten worden gebruikt, worden deze afgetrokken van het totale aantal gespaarde punten. Punten die bij een bepaalde aankoop zijn ontvangen, kunnen nooit worden ingewisseld tijdens dezelfde aankoop. De gespaarde punten kunnen niet worden teruggenomen of worden geruild tegen geld of hun contante waarde.

4.3 PUNTEN RAADPLEGEN

Na een aankoop te hebben gedaan, kan de Begunstigde het saldo van zijn/haar punten raadplegen op de kassabon, in een Pimkie-winkel op de website Pimkie.be/nl/Fidelity/Log In/Mijnaccount of door de klantenservice van PIMKIE te bellen op het nummer 026 20 02 65.

4.4 BIJ RETOURNERING VAN ARTIKELEN

Wanneer een Begunstigde een aankoop doet en alle of een deel van de gekochte artikelen wil retourneren, worden de punten die bij deze aankoop zijn toegekend op de onderstaande wijze van zijn/haar saldo afgetrokken:

 • Retournering van alle gekochte artikelen: alle punten die bij deze aankoop zijn toegekend, worden van het saldo van de Begunstigde afgetrokken zodra de retournering is geregistreerd.
 • Retournering van een deel van de gekochte artikelen: de punten die voor de geretourneerde artikelen zijn toegekend, worden van het saldo van de Begunstigde afgetrokken zodra de retournering is geregistreerd.

Alle artikelen die de Begunstigde met punten heeft gekocht, kunnen worden geruild of gerestitueerd. Echter, bij ruil van deze artikelen wordt uitgegaan van de oorspronkelijke waarde, dus vóór toepassing van de korting, en bij restitutie wordt het netto betaalde bedrag terugbetaald, dus na toepassing van de korting.

Bij retournering/restitutie worden de gespaarde punten afgetrokken van het saldo en worden gebruikte punten niet opnieuw bijgeschreven op het account van de Begunstigde.

ARTIKEL 5 - VERLIES OF DIEFSTAL VAN DE KAART OF VAN VOORDELEN DIE VIA HET PROGRAMMA ZIJN TOEGEKEND

Bij verlies of diefstal van de Kaart dient de Begunstigde zo spoedig mogelijk naar een Pimkie-winkel te gaan om een nieuwe Kaart aan te vragen of contact op te nemen met de klantenservice:

 • - Per brief aan PIMKIE Service Carte de Fidélité PIMKIE – 1 rue John Hadley, 59654 Villeneuve-d’Ascq, Frankrijk.
 • - Telefonisch op het nummer 026 20 02 65.

De Begunstigde ontvangt een nieuwe Kaart in de Pimkie-winkel of krijgt zo spoedig mogelijk een nieuwe Kaart toegestuurd.

Bij diefstal of verlies van een voordeel dat aan de Begunstigde is toegekend in het kader van het Programma, verliest de Begunstigde dit voordeel.

De Begunstigde ontslaat PIMKIE van alle aansprakelijkheid bij verlies of diefstal van de Kaart of van een voordeel dat is toegekend in het kader van het Programma, waaronder bij frauduleus gebruik van deze voordelen door een derde.

ARTIKEL 6 - DUUR

De deelname aan het Programma geldt voor een periode van 12 maanden na activering van de Kaart en kan worden verlengd voor opeenvolgende periodes van 12 maanden.

Echter, bij niet-gebruik van de Kaart gedurende meer dan 12 maanden na activering of na het laatste gebruik in een van de Pimkie-winkels wordt de Kaart gedeactiveerd, gaan de voordelen van het Programma verloren en wordt de Begunstigde niet meer op de hoogte gesteld van toekomstige voordelen.

Om de Kaart weer te kunnen activeren, moet de Begunstigde voldoen aan de voorwaarden van artikel 3.1 voor deelname aan het vasteklantenprogramma.

ARTIKEL 7 - VERBREKING

7.1 OP INITIATIEF VAN DE BEGUNSTIGDE

De Begunstigde van het Programma kan zijn/haar deelname aan het Programma op elk moment beëindigen:

door een aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging te sturen naar ‘PIMKIE Service Carte de Fidélité PIMKIE – 1 rue John Hadley, 59654 Villeneuve-d’Ascq, Frankrijk’ onder vermelding van achternaam, voornaam, adres en kaartnummer;

door een e-mail te sturen naar online-shop.be@pimkie.com.

Zodra PIMKIE de opzeggingsbrief van de Begunstigde ontvangt, heeft PIMKIE het recht om de identiteit van de Begunstigde te controleren volgens de bepalingen van artikel 3.3.

De Kaart van de Begunstigde en het account van de Begunstigde op Pimkie.be/nl worden zo spoedig mogelijk gedeactiveerd.

Zodra de Kaart is gedeactiveerd, verliest de Begunstigde alle rechten en voordelen die verbonden zijn aan het Programma.

7.2 OP INITIATIEF VAN PIMKIE

PIMKIE gaat ervan uit dat de Begunstigde zich houdt aan de Voorwaarden van het Programma en zich op beleefde en loyale wijze jegens PIMKIE en haar partners gedraagt.

Niet-naleving van of inbreuk op deze Voorwaarden, misbruik of frauduleus gebruik van de Kaart en/of de voordelen van het Programma en alle onrechtmatige handelingen van de Begunstigde jegens PIMKIE en/of haar gelieerde vennootschappen in de betekenis van artikel L 233-3 van de Code de Commerce (het Franse wetboek van koophandel), haar moedermaatschappij en/of een contractuele partner van PIMKIE (met name diefstal of poging tot diefstal, gebruik van ongedekte of gestolen betaalmiddelen, fraude, verbale of fysieke agressie jegens PIMKIE, haar medewerkers of partners, handelingen die het functioneren van een Pimkie-winkel, een Pimkie-website, beurzen, shows of sociale netwerken onder beheer van PIMKIE of een van haar partners verstoren), leidt van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving tot onmiddellijke opschorting van de deelname van de Begunstigde aan het Programma of het onmiddellijk schrappen van de Begunstigde uit het Programma, naar goeddunken van PIMKIE, en annulering van alle voordelen waarvan de Begunstigde profiteerde op de datum van vaststelling van de overtreding, zonder dat de Begunstigde recht heeft op enige vordering of compensatie van welke aard ook, om welke reden ook en zonder afbreuk te doen aan de schadevergoeding die PIMKIE kan eisen ter vergoeding van de geleden schade.

In dit geval zal PIMKIE de Begunstigde informeren via de methode die zij het meest passend acht.

ARTIKEL 8 – WIJZIGING VAN OF VERWIJDERING UIT HET PROGRAMMA

PIMKIE behoudt zich het recht voor het Programma en/of de geldigheidsduur van de Kaart en/of de voordelen van het Programma en/of deze Voorwaarden te wijzigen, te onderbreken, te bekorten of te annuleren, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent. Als de betreffende verandering nadelig voor de Begunstigde is, wordt de Begunstigde een maand van tevoren in kennis gesteld.

Ook behoudt PIMKIE zich het recht voor Begunstigden uit het Programma te schrappen als zij gedurende 12 (twaalf) opeenvolgende maanden geen Pimkie-artikelen hebben gekocht, met uitzondering van Begunstigden die tijdens deze periode hebben aangegeven dat zij informatie van PIMKIE willen blijven ontvangen en/of deelnemer van het Programma willen blijven.

Begunstigden die niet willen deelnemen aan het gewijzigde Programma, kunnen hun deelname beëindigen zoals beschreven in artikel 7.1.

Geen enkele wijziging van het Programma, van welke aard of omvang ook, noch de beëindiging van het Programma geeft de Begunstigde recht op enige schadevergoeding.

ARTIKEL 9. INTELLECTUELE EIGENDOM

PIMKIE is eigenaar van de merkrechten (met name ‘PIMKIE’ en ‘SURPRISE ME’), logo’s, teksten, algehele opbouw, afbeeldingen en grafische elementen van de Kaart en meer algemeen van het gehele Programma en de dragers van het Programma.

Elke gedeeltelijke of volledige weergave of reproductie, op welke wijze ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van PIMKIE is verboden op grond van artikel L122-4 van de Code de la Propriété Intellectuelle (het Franse wetboek betreffende de intellectuele eigendom). Hetzelfde geldt voor vertaling, aanpassing of verwerking, bewerking of reproductie via welke techniek of procedure ook.

Een overtreding van de bepalingen van artikel L122-4 van de Code de la Propriété Intellectuelle staat gelijk aan een inbreuk in de betekenis van artikel L335-2 van hetzelfde wetboek, een delict dat kan worden bestraft met 3 jaar gevangenisstraf en een boete van 300.000 euro. Wanneer het delict in georganiseerd verband wordt gepleegd, kan het bestraft worden met vijf jaar gevangenisstraf en 500.000 euro boete.

Geen enkele bepaling van deze Voorwaarden verleent de Begunstigde een recht van welke aard ook op elementen die beschermd zijn door het intellectueel eigendomsrecht en waarvan PIMKIE de eigenaar is of waarvoor PIMKIE het exclusieve exploitatierecht heeft.