Surprise me more ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

ARTIKEL 1 - INLEIDING

DIRAMODE, SAS met een kapitaal van 86 448 637,50 Euros, met zetel te 18 rue Denis Papin 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - FRANKRIJK, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van LILLE METROPOLE onder het nummer 301 571 931, vertegenwoordigd door Yann Hinsinger, voorzitter en in zijn hoedanigheid van directeur van de publicatie (“PIMKIE"), is uitgever van de website www.pimkie.be (“Website") waarmee ze producten en accessoires (“Producten") voor dames te koop aanbiedt onder het merk PIMKIE, evenals een getrouwheidsprogramma voor haar klanten (“Begunstigden”) onder de naam “SURPRISE ME MORE” (“Programma”).

Intracommunautair btw-nummer BE 0891 602 224 Telefoonnummer: 026 20 02 65 E-mailadres: online-shop.be@pimkie.com

De Website wordt gehost door het bedrijf SALESFORCE, gevestigd te 415 Mission St, San Francisco CA 94105, Verenigde Staten.

ARTIKEL 2 - ONDERWERP

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (de "Voorwaarden") bepalen de voorwaarden voor lidmaatschap, deelname en getrouwheidsvoordelen die verbonden zijn aan het Programma.

De toetreding tot het Programma houdt in dat de Begunstigde vooraf kennis neemt van deze Voorwaarden, deze begrijpt en de voorwaarden ervan volledig en ondubbelzinnig aanvaardt, hetgeen de Begunstigde erkent door zich in te schrijven voor het Programma op de PIMKIE-website.

De geldende Voorwaarden zijn gratis beschikbaar en raadpleegbaar op de website.

ARTIKEL 3 – DEELNAME AAN HET PROGRAMMA

De PIMKIE-klantenkaart (de "Kaart ") is gedematerialiseerd en wordt gratis afgeleverd op de Website onder de hieronder gedefinieerde voorwaarden.

3.1 DEELNAMEVOORWAARDEN

Aanmelden voor het Programma is mogelijk in alle Pimkie-winkels of op pimkie.be.

Om te kunnen deelnemen aan het Programma moet de Begunstigde voldoen aan de onderstaande voorwaarden :

  • een natuurlijke persoon van minimaal 16 jaar zijn, woonachtig in België (als de persoon minderjarig is, moet die van tevoren toestemming hebben gekregen van zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger)
  • een aankoop doen van meer dan 1 euro op de Website (exclusief verzendkosten);
  • kennis hebben genomen van de rechten die natuurlijke personen genieten door de gewijzigde Franse wet Informatica en Vrijheden van 6 januari 1978 en van Verordening nr 2016/679, de zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming, zichtbaar in alle Winkels en op de Website onder de rubriek Privacy; en
  • een geldig e-mailadres aan PIMKIE verstrekken bij zijn of haar deelnameverzoek.

De Kaart kan worden aangeboden en/of aangevraagd via de Website. Zodra de account is aangemaakt op de Website, wordt een welkomst-e-mail naar de Begunstigde verzonden.

De Begunstigde wordt ervan op de hoogte gebracht dat de Kaart alleen geactiveerd en gebruikt kan worden als de verstrekte gegevens (e-mailadres, aanspreking, geboortedatum, naam en voornaam) bij de aansluiting correct, volledig, leesbaar en bruikbaar zijn. Als dit niet het geval is, heeft PIMKIE op elk moment het recht om de Kaart te deactiveren – zelfs als deze tijdelijk geactiveerd was – en de Begunstigde te schrappen uit het Programma.

Elke persoon (zelfde achternaam, voornaam en e-mailadres) kan zich slechts één keer inschrijven voor het Programma en ontvangt slechts één Kaart. De Kaart is strikt persoonlijk en individueel en mag in geen geval worden overgedragen, verkocht of gebruikt voor andere doeleinden dan die welke in deze Voorwaarden zijn bepaald.

Alleen natuurlijke personen kunnen zich voor het Programma inschrijven. Inschrijving is uitsluitend toegestaan voor privégebruik. Elk gebruik van het Programma dat geen privégebruik is, wordt als frauduleus beschouwd. De Begunstigde kan dan onmiddellijk worden uitgesloten van het Programma, zoals beschreven in artikel 7.

3.2 GEBRUIKSVOORWAARDEN

De kaart is actief vanaf het eerste gebruik. Ze is onbeperkt geldig in alle Winkels en op de Website van het land van toetreding. Telkens de Begunstigde van de voordelen van het Programma wenst te genieten, moet hij of zij zich op de volgende manier identificeren als deelnemer aan het Programma:

  • door in te loggen op de klantenaccount door het e-mailadres in te voeren dat werd opgegeven bij de toetreding tot het Programma.

De Kaart is geen betaalmiddel en kan niet worden ingewisseld tegen een geldelijke vergoeding. Om te blijven profiteren van het Programma, moet de Begunstigde zijn of haar gegevens up-to-date houden door PIMKIE te informeren over wijzigingen van zijn of haar persoonsgegevens (met name: naam, voornaam, adres, e-mail).

De Begunstigde brengt PIMKIE hiervan op de hoogte door in te loggen op zijn of haar getrouwheidsaccount dat toegankelijk is via de Website, rubriek Getrouwheid.

De Begunstigde garandeert dat de verstrekte gegevens juist zijn en is volledig aansprakelijk voor onvolledige, verouderde en foutieve informatie. PIMKIE heeft het recht om de identiteit van personen die hun persoonsgegevens willen raadplegen, wijzigen of verwijderen, te controleren.

3.3 PERSOONLIJKE GEGEVENS

In het kader van uw lidmaatschap van het getrouwheidsprogramma verzamelt en verwerkt PIMKIE persoonsgegevens over u in overeenstemming met de geldende regelgeving. Deze informatie is noodzakelijk om rekening te houden met de toetreding van de Begunstigde tot het Programma en laat hem of haar toe te genieten van de voordelen.

Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door PIMKIE, verwijzen wij naar ons privacybeleid.

ARTIKEL 4 - VOORDELEN VAN HET PROGRAMMA

De toetreding tot het Programma geeft de Begunstigden toegang tot bepaalde voordelen. Omdat deze voordelen kunnen veranderen, behoudt PIMKIE zich het recht voor deze zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

4.1 VERZAMELEN VAN PUNTEN

Met de Kaart kunnen punten worden verzameld bij elke aankoop in de Winkels en/of op de Website, volgens de volgende voorwaarden:

  • 1 euro netto besteed = 1 punt (naar beneden afgerond, dus € 1,95 = 1 punt);

Het lid verzamelt punten op voorwaarde dat hij of zij zich met zijn of haar kaartnummer aan de kassa of op de Website heeft geïdentificeerd.

De punten zijn cumuleerbaar voor alle producten van PIMKIE op de Website, met uitzondering van sieraden, brillen en cadeaubonnen. De punten worden opgespaard tot een maximum van 1500.

De Begunstigde kan het saldo van zijn of haar getrouwheidspunten vrij en gratis raadplegen via zijn klantenaccount op de Website.

Vanaf de datum van de laatste aankoop zijn de punten 12 (twaalf) aaneengesloten maanden geldig. Getrouwheidspunten hebben geen marktwaarde. Ze kunnen niet worden teruggenomen of geruild tegen geld of hun contante waarde. De Begunstigde kan alleen de gecumuleerde punten gebruiken die beschikbaar zijn in zijn of haar saldo.

Bij onenigheid over het gecumuleerde totaal geldt de informatie in de database van PIMKIE als bewijs. Elke klacht moet worden bevestigd door een aangetekende brief met ontvangstbevestiging, te sturen naar "PIMKIE Service Carte de fidélité PIMKIE – 18 rue Denis Papin 59650 VILLENEUVE D'ASCQ, FRANCE", met vermelding van naam, voornaam, adres en kaartnummer; of door een e-mail te sturen naar online-shop.be@pimkie.com

4.2 EXTRA VOORDEEL

Elke Begunstigde kan van tijd tot tijd genieten van bepaalde bijkomende voordelen van PIMKIE. De voorwaarden voor het ontvangen van deze punten worden medegedeeld op het moment dat PIMKIE de actie lanceert. PIMKIE heeft het recht om op verschillende manieren aan verschillende Begunstigden te communiceren, op basis van hun profiel.

4.3 PUNTEN GEBRUIKEN

Onder voorbehoud van een minimumsaldo van 20 gecumuleerde punten, kunnen de punten op elk moment door de Begunstigde worden gebruikt, met uitzondering van afgeprijsde artikelen, Privéverkopen, Mid season sales/days, juwelen, brillen en cadeaukaarten of bij alle andere door PIMKIE aangegeven promotieacties. De gecumuleerde punten zijn deelbaar.

Wanneer punten worden gebruikt, worden deze afgetrokken van de gecumuleerde getrouwheidspunten. Punten die bij een bepaalde aankoop zijn ontvangen, kunnen nooit worden ingewisseld tijdens dezelfde aankoop.

Wanneer een Begunstigde een aankoop doet en alle of een deel van de gekochte artikelen wil retourneren, worden de punten die bij deze aankoop zijn toegekend op de onderstaande wijze van zijn of haar saldo afgetrokken :

  1. Bij retournering van alle gekochte artikelen: alle punten die tijdens deze aankoop zijn verzameld, worden door PIMKIE verwijderd zodra de retournering is geregistreerd.
  2. Bij retournering van een deel van de gekochte artikelen: de punten voor het (de) geretourneerde product(en) worden door PIMKIE verwijderd zodra de retournering is geregistreerd.

Alle artikelen die de Begunstigde met punten heeft gekocht, kunnen worden geruild of terugbetaald. Echter, de artikelen zullen worden geruild tegen hun oorspronkelijke waarde, dus vóór toepassing van de korting, en terugbetaald aan de netto betaalde waarde, dus na toepassing van de korting.
Bij retournering/ terugbetaling wordt de Begunstigde op de hoogte gebracht dat de gecumuleerde punten zullen worden afgetrokken als gevolg van de aankoop en dat de gebruikte punten niet opnieuw zullen worden bijgeschreven op het account van de Begunstigde.

ARTIKEL 5 - DUUR

De deelname aan het Programma geldt voor een periode van 12 maanden na activering van de Kaart en kan worden verlengd voor opeenvolgende periodes van 12 maanden.

Echter, bij niet-gebruik van de Kaart gedurende meer dan 12 maanden na activering of na het laatste gebruik in een van de Winkels of op de Website gaan de voordelen van het Programma verloren en wordt de Begunstigde niet meer op de hoogte gesteld van toekomstige voordelen.

Om de Kaart weer te activeren, moet de Begunstigde voldoen aan dezelfde voorwaarden als die welke in artikel 3.1 hierboven zijn vermeld.

De verzamelde persoonsgegevens worden bewaard gedurende de hele commerciële relatie tussen de Begunstigde en PIMKIE en gedurende 36 maanden vanaf zijn of haar laatste vrijwillige en positieve handeling. Vervolgens worden de gegevens geanonimiseerd. Voor meer informatie verwijzen wij naar ons privacybeleid.

ARTIKEL 6 - OPZEGGING

6.1 OP INITIATIEF VAN DE BEGUNSTIGDE

De Begunstigde van het Programma kan op elk moment zijn of haar lidmaatschap van het Programma opzeggen (i) door een aangetekende brief met ontvangstbewijs te sturen naar "PIMKIE Service Carte de fidélité PIMKIE – 18 rue Denis Papin 59650 VILLENEUVE D'ASCQ, FRANCE", met vermelding van naam, voornaam, adres en kaartnummer; (ii) door een e-mail te sturen naar online-shop.be@pimkie.com of (iii) door van maandag tot vrijdag van 9 tot 19 uur telefonisch contact op te nemen met de klantendienst van PIMKIE op 026 20 02 65 of via Whatsapp op 0032 477 99 17 24

De Kaart van de Begunstigde en zijn of haar klantenaccount op de Website zullen zo snel mogelijk worden gedeactiveerd. Zodra de Kaart is gedeactiveerd, verliest de Begunstigde alle rechten en voordelen die verbonden zijn aan het Programma.

6.2 OP INITIATIEF VAN PIMKIE

PIMKIE gaat ervan uit dat de Begunstigde zich houdt aan de Voorwaarden van het Programma en zich beleefd en loyaal gedraagt tegenover PIMKIE en haar partners.

Elke niet-naleving van of inbreuk op deze Voorwaarden, elk misbruik of frauduleus gebruik van de Kaart en/of de voordelen van het Programma en meer in het algemeen, elk wangedrag van de Begunstigde jegens PIMKIE en/of haar gelieerde vennootschappen in de betekenis van artikel L 233- 3 van de Code de Commerce (het Franse wetboek van koophandel) en/of elke contractuele partner van PIMKIE (met name diefstal of poging tot diefstal, gebruik van ongedekte of gestolen betaalmiddelen, fraude, verbale of fysieke agressie jegens PIMKIE, haar medewerkers of partners, handelingen die het functioneren van een Pimkie-winkel, een Pimkie-website, een beurs, show of de sociale netwerken beheerd door PIMKIE of een van haar partners verstoren), leidt van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving tot de schorsing of onmiddellijke verwijdering van de Begunstigde uit het Programma, naar goeddunken van PIMKIE, en de annulering van alle voordelen waarvan hij of zij zou kunnen profiteren op de datum van vaststelling van de overtreding, en dit zonder dat de Begunstigde recht heeft op enige vordering of compensatie van welke aard ook, om welke reden ook en dit onverminderd de schadevergoeding die PIMKIE kan eisen ter vergoeding van de geleden schade. In dit geval zal PIMKIE de Begunstigde op de hoogte brengen via de methode die zij het meest passend acht.

ARTIKEL 7 - WIJZIGING OF BEËINDIGING VAN HET PROGRAMMA

PIMKIE behoudt zich het recht voor het Programma en/of de geldigheidsduur van de Kaart en/of de voordelen van het Programma en de Voorwaarden te wijzigen, te onderbreken, te bekorten, te annuleren, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent, mits de Begunstigden hiervan op enigerlei wijze vooraf op de hoogte worden gebracht met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, indien de betreffende wijziging nadelig is voor de Begunstigde.
Echter, in geval van een verrijking van het Programma of een bijkomend voordeel ten gunste van de Begunstigde, zal dit onmiddellijk van toepassing zijn. Geen enkele wijziging van het Getrouwheidsprogramma, van welke aard of omvang ook, noch de beëindiging ervan zal de Begunstigde recht geven op enige schadevergoeding.

ARTIKEL 8 - INTELLECTUELE EIGENDOM

PIMKIE is eigenaar van de merkrechten (met name “PIMKIE” en “SURPRISE ME”), logo’s, teksten, algehele opbouw, afbeeldingen en grafische elementen van de Kaart en meer algemeen van het gehele Programma en zijn verschillende dragers. Elke gedeeltelijke of volledige weergave of reproductie, op welke wijze ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van PIMKIE is verboden op grond van artikel L122-4 van de Code de la Propriété Intellectuelle (het Franse wetboek betreffende de intellectuele eigendom). Hetzelfde geldt voor vertaling, aanpassing of verwerking, bewerking of reproductie via welke techniek of procedure ook.

Een overtreding van de bepalingen van artikel L122-4 van de Code de la Propriété Intellectuelle staat gelijk aan een inbreuk in de betekenis van artikel L335-2 van hetzelfde wetboek, een delict dat kan worden bestraft met 3 jaar gevangenisstraf en een boete van 300.000 euro. Wanneer het delict in georganiseerd verband wordt gepleegd, kan het bestraft worden met vijf jaar gevangenisstraf en 500.000 euro boete.

Geen enkele bepaling van deze Voorwaarden verleent de Begunstigde een recht van welke aard ook op elementen die beschermd zijn door het intellectueel eigendomsrecht, waarvan PIMKIE de eigenaar kan zijn of het exclusieve exploitatierecht kan hebben.

ARTIKEL 9 – AANSPRAKELIJKHEID

De Begunstigde ontslaat PIMKIE van alle aansprakelijkheid bij verlies of diefstal van de Kaart of van een voordeel dat is toegekend in het kader van het Programma, met inbegrip van frauduleus gebruik van deze voordelen door een derde. PIMKIE wijst alle aansprakelijkheid af voor alle gebeurtenissen of gevolgen die direct of indirect samenhangen met het gebruik van de Kaart, eventuele afwijkingen en storingen van de Kaart, ongeacht de oorzaak.

ARTIKEL 10. RECHTSBEVOEGDHEID

Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. Echter, indien de Begunstigde gedomicilieerd is in een andere lidstaat van de Europese Unie dan Frankrijk , kan het recht van de lidstaat waar hij of zij is gedomicilieerd worden toegepast indien dit recht gunstiger is dan het Franse recht.

Geschillen met betrekking tot het gebruik van het Programma die niet in der minne kunnen worden geregeld, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van de woonplaats van de Begunstigde of van de maatschappelijke zetel van PIMKIE.