Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing op 15/07/2018

Onderhavige Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden

Onderhavige Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden (hierna genoemd "AVV") worden afgesloten tussen:

De vennootschap Diramode, SAS met kapitaal van 752 365.50 euro en maatschappelijke zetel gevestigd te 59654 VILLENEUVE D'ASCQ - FRANKRIJK, 1 rue John Hadley, ingeschreven in het Handelsregister van RIJSEL onder het nummer 301 571 931 RCS LILLE en intracommunautair btw nummer BE 0891 602 224. Telefoon: 026 20 02 65. E-mail: SAV_Online-shop.be@pimkie.com (hierna genoemd «PIMKIE») enerzijds,
En:
Elke gebruiker van de website www.pimkie.be. (hierna genoemd de «Klant» of de «Internetgebruiker») anderzijds,

Artikel 1 : Doel

De onderhavige voorwaarden zijn bedoeld om de verkoopmodaliteiten te bepalen tussen PIMKIE en de klant, koper van de op de site aangeboden producten.

Deze regelen alle stappen die nodig zijn om een bestelling te plaatsen en verzekeren de opvolging van deze bestelling tussen de contracterende partijen op de site.

Deze regelen ook de voorwaarden voor het gebruik van de website door de Internetgebruiker.

De te koop aangeboden producten en artikels zijn met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en voorgesteld.

De foto's, tekeningen, videobeelden of andere productpresentaties van welke aard ook zijn slechts presentatiesuggesties die in geen enkel geval onder de overeenkomst vallen. Bijgevolg kan de aansprakelijkheid van PIMKIE in geen enkel geval ingeroepen worden.

Artikel 2: Toepassingsbereik

2.1 Definities

Elk van de volgende termen moet begrepen worden zoals beschreven in de volgende definitie:
"De Internetgebruiker": elke fysieke persoon die de site bezoekt.
"De klant": elke fysieke persoon die op de site surft en een aankoop verricht voor persoonlijk gebruik.
"De site": de website www.pimkie.be

2.2 Afdwingbaarheid van de AVV

Onderhavige AVV worden toegepast met uitsluiting van alle andere voorwaarden, waaronder de voorwaarden die van toepassing zijn op de verkoop in de winkel of via andere commercialisatie en distributiekanalen. Onderhavige AVV zijn steeds beschikbaar op de website en primeren op elk ander document, behoudens vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PIMKIE.

PIMKIE behoudt zich het recht voor om op elk moment de onderhavige AVV aan te passen of te wijzigen. Deze wijzigingen zijn bindend voor de klant zodra ze online staan en zijn niet toepasbaar op voordien afgesloten transacties.

Elke bestelling die op de site geplaatst wordt, wordt beheerst door de AVV die op het moment van de bestelling van toepassing zijn. Bijgevolg zijn enkel de AVV die gelden bij het sluiten van de overeenkomst bindend voor de klant.

2.3 Aanvaarding van de AVV

Vooraleer de overeenkomst gesloten wordt, erkent de klant onderhavige verkoopvoorwaarden gelezen, begrepen en aanvaard te hebben, wat hij bevestigt door het vakje «Ik heb de algemene verkoopvoorwaarden gelezen en aanvaard» aan te vinken bij het plaatsen van de bestelling.

De Internetgebruiker die toegang heeft tot de site verbindt zich ertoe de onderhavige algemene voorwaarden, alsook de gebruiksvoorwaarden die erin vermeld staan, te respecteren.

2.4 Handelingsbekwaamheid

De Internetgebruiker en/of de klant verklaart over de handelingsbekwaamheid te beschikken om deze overeenkomst af te sluiten, namelijk de wettelijke meerderjarigheid bereikt te hebben en niet onder voogdij of curatele te staan of de uitdrukkelijke toelating te hebben van zijn wettelijke vertegenwoordigers.

2.5 Bestemming

De klant verklaart dat de Pimkie producten en artikels die hij aankoopt enkel bestemd zijn voor diens persoonlijk gebruik en geenszins voor commercieel gebruik, met name met het oog op wederverkoop.

Om de beschikbaarheid van haar producten aan al haar klanten te garanderen, in het bijzonder bij promotionele aanbiedingen, behoudt PIMKIE zich het recht voor het geheel of een deel van een bestelling te weigeren die abnormaal zou lijken in vergelijking met de producthoeveelheden die gewoonlijk besteld worden door een gemiddelde consument.

2.6 Territorialiteit

Alle productaanbiedingen en leveringsmodaliteiten zijn geldig in België.

Artikel 3: Beschikbaarheid

De aanbieding van producten, artikels of diensten geldt zolang de producten zichtbaar en selecteerbaar zijn op de website, en dit binnen de beperkingen van de beschikbare voorraden.

Tijdens de voorbereiding van de bestelling controleert PIMKIE de beschikbaarheid van het (de) bestelde product(en) en artikel(s).
Als een product tijdelijk niet beschikbaar is, verbindt PIMKIE zich ertoe binnen een maximumtermijn van 30 dagen te rekenen vanaf de bevestiging van de bestelling:
-ofwel de bestelling naar de klant te verzenden, verminderd met de niet beschikbare artikels, met vermelding, indien mogelijk, van de bijkomende leveringstermijn voor deze artikels.
-ofwel de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren.

Artikel 4: Bestellen

Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de prijzen zoals bepaald in het artikel «Onze prijzen» alsook van de omschrijving van de producten en artikels die te koop worden aangeboden op de site.

4.1 Aanmaak van een gebruikersaccount

Vooraleer hij zijn bestelling kan afronden, moet de klant zijn gebruikersaccount aanmaken. Hiermee zal hij dan producten en artikels kunnen kopen alsook het verloop van zijn bestelling volgen.

Hiervoor moet de klant een formulier invullen dat de volgende informatie zal bevatten: aanspreektitel, naam, voornaam, volledig leveringsadres, e-mail, telefoonnummer en wachtwoord.

Deze informatie is noodzakelijk om de bestelling te kunnen registreren en verzenden.

Als de klant van een speciale aanbieding kan genieten, moet hij, opdat de aanbieding in rekening zou worden genomen, de code die hem toegewezen werd ingeven in het daarvoor voorziene veld, waarbij wordt bepaald dat een promotionele aanbieding alleen geldig is onder de voorwaarden die deze bepaalt en dat deze niet kan worden gecumuleerd met een andere lopende aanbieding of promotie.

4.2 Bestelling en opvolging van de bestelling

4.2.1 De stappen om een bestelling te plaatsen

Bestellen gebeurt in 5 stappen: Bevestiging van de winkelmand, Identificatie van de klant, Overzicht en bevestiging van de bestelling door de klant, Bevestiging van de bestelling door PIMKIE, Verzending van de bestelling.

Om zijn bestelling te kunnen opvolgen, moet de klant zich op de site identificeren door zijn ID inloggevens (e-mail en wachtwoord) in te voeren.

Om zijn online bestelling te plaatsen, gaat de klant als volgt te werk:

Stap 1: Bevestiging van de winkelmand
Na een klik op het pictogram «Toevoegen aan mijn winkelmand», controleert de Internetgebruiker de details van zijn bestelling (product, hoeveelheid, prijs, maat, enz.) en kan hij eventueel zijn promotiecode invoeren. Daarna bevestigt de Internetgebruiker de keuze van het (de) geselecteerde product(en) of artikel(s) door te klikken op «Mijn winkelmand bevestigen».

Stap 2: Identificatie van de klant
De klant identificeert zich door het invullen van de gegevens gerelateerd aan zijn gebruikersaccount.

Stap 3: Overzicht en bevestiging van de bestelling door de klant
a. De klant vervolledigt de informatie betreffende de levering, namelijk de leveringswijze en het leveringsadres.
b. De klant selecteert de betaalmethode.
c. De klant voert eventueel zijn cadeaukaart PIMKIE en/of zijn elektronische aankoopbon in.
d. De klant neemt kennis van de Algemene Verkoopvoorwaarden en aanvaardt ze.
e. Nadat hij alle elementen van zijn bestelling nagekeken heeft, bevestigt de klant zijn bestelling door te klikken op de knop "bestelling met betalingsverplichting".

Zodra de bestelling bevestigd is door de klant en de stap betaling gevalideerd is, wordt een e-mail ter notificatie van de registratie aan de klant toegestuurd, met nog eens een overzicht van de gehele bestelling en de vermelding dat deze goed geregistreerd werd.

Stap 4: Validering van de bestelling door PIMKIE
Na deze eerste e-mail zal een tweede e-mail verzonden worden aan de klant ter validatie van de bestelling.

Vanaf dan bereidt PIMKIE de verzending van de bestelling voor.

Stap 5: Verzending van de bestelling
In de dagen volgend op de validering van de bestelling, en na controle ervan, ontvangt de klant een e-mail met een overzicht van de bestelling en het bericht dat het pakket verzonden is.

4.2.2 Opvolging van de bestelling

De klant die een bestelling geplaatst heeft kan, wanneer hij wil, informatie krijgen over de opvolging van zijn online bestelling:
-op de website onder «Mijn bestellingen» in «Mijn zone»;
-of door Pimkie te contacteren via het hiervoor bestemde online formulier, te vinden onder "contact";
-of op het nummer

De factuur van de klant is direct beschikbaar op de website onder «Mijn account», te bereiken vanaf de homepagina en wordt per e-mail verzonden en bijgeleverd op het moment van de aflevering van het pakket.

Opgelet: de klant dient zijn factuur te bewaren daar dit het enige document vormt dat aanvaard wordt bij omruiling of terugbetaling in een winkel.

De klant zal de factuur die bij de bestelling hoort kunnen afdrukken door zijn e-mailadres en zijn wachtwoord in te geven.

4.3 Archivering van de bestellingen

Bestellingen worden op onze server gearchiveerd voor een periode van 10 jaar. Ten allen tijde kan de klant toegang krijgen tot het detail van zijn bestellingen door in te loggen op zijn account of door PIMKIE rechtstreeks te contacteren onder «contact» of per telefoon.

Artikel 5: Onze prijzen

De prijzen van de producten en artikels op de website worden in euro vermeld en inclusief alle belastingen die toepasselijk zijn op de dag van de bestelling. Ze worden gewaarborgd onder voorbehoud van manifeste druk- of typfouten.

De klant kan eventueel van punctuele promotionele aanbiedingen genieten waarbij de voorwaarden bepaald en te raadplegen zijn in de rubriek "*Spel en aanbiedingen"

Deze prijzen zijn exclusief de forfaitaire deelname in de verzendkosten geldend op de dag van de bestelling (cf. artikel 7.2).

PIMKIE behoudt zich het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen, maar verbindt zich ertoe de prijzen toe te passen die van toepassing waren op het ogenblik van de bevestiging van de bestelling door de klant.

Artikel 6: Betalingen

De klant heeft de mogelijkheid om zijn aankopen op de website te betalen via een kredietkaart (Visa® kaart, Eurocard / Master Card®, Bancontact/ Mistercash), of via een PAYPAL® rekening, of nog via elektronische aankoopbonnen, met uitsluiting van alle andere betaalmiddelen.

PIMKIE heeft de nodige technologieën ingebouwd ter beveiliging van de bestellingen en betalingen die worden uitgevoerd door de klant op de website.

6.1 Betaling op de site via kredietkaart

6.1.1 Uitvoering van de betaling

Bij de bevestiging van zijn bestelling, voert de klant het nummer in van de kredietkaart en, afhankelijk van het type kaart, de vervaldatum van de kaart en het cryptogram (de laatste drie cijfers op de achterkant van de kaart).

Het online ingeven van het kaartnummer van de klant en de uiteindelijke validering van zijn bestelling bewijzen de integriteit van de bestelling en de opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen in uitvoering van voormelde bestelling.

Het debiteren van de bankrekening van de klant door PIMKIE geschiedt ten vroegste op het ogenblik van de verzending van de bestelling en dit voor het bedrag dat strookt met het (de) werkelijk geleverde product(en) en artikel(s).

6.1.2 Beveiliging van de betaling

Via verschillende autorisatiesystemen worden de gegevens gecontroleerd om misbruik en fraudes te vermijden. Hiervoor is de server in gecodeerde modus en alle overgedragen informatie is gecodeerd.

Geen enkel van deze gegevens worden onversleuteld doorgevoerd over het Internet.

Om de veiligheid van de betalingen te waarborgen, maakt de website gebruik van de beveiligde betaalservice van Payzen®. Deze service integreert de beveiligingsnorm SSL.

Vertrouwelijke gegevens worden eerst gecodeerd en daarna direct doorgestuurd naar de server van Payzen®, zonder over de fysieke dragers van de websiteserver te gaan.

Als de ontvangst van de bestelling bevestigd is (cf. artikel 4.2), wordt het betalingsverzoek in real time doorgevoerd naar de beveiligde online betalingsbeheerder Payzen®, welke een aanvraag tot toestemming aan het kredietkaartnetwerk stuurt. De online betalingsbeheerder geeft vervolgens een elektronisch bewijs af.

De services van PIMKIE behouden zich de mogelijkheid voor om bijkomende informatie te vragen aan de klant of om een transactie te weigeren op elk moment van het bestellingproces, namelijk in het geval dat het factuuradres zou verschillen van het leveringsadres, dat de betaalkaarten in een ander land zouden zijn afgeleverd dan in Frankrijk of België. Deze aanvragen geschieden via alle middelen, onder meer per e-mail.

6.2 Betaling via PAYPAL® rekening

6.2.1 Uitvoering van de betaling

Bij de validering van zijn bestelling, voert de klanthouder van een PayPal® account zijn e-mailadres in dat gelinkt is aan zijn PayPal® account en zijn PayPal wachtwoord.

6.2.2 Beveiliging van de betaling

PayPal codeert alle informatie die de klant hem heeft verstrekt bij de aanmaak van zijn account.

Op die manier wordt geen enkele informatie buiten het e-mailadres van de klant doorgegeven aan PIMKIE.

De financiële en persoonlijke gegevens zijn automatisch versleuteld bij de verzending van gevoelige informatie naar de PAYPAL servers.

Voor meer informatie betreffende de veiligheid van de uitgevoerde transacties tussen PAYPAL en de bank van de klant, nodigt PIMKIE deze laatste uit om genoemde maatschappij te contacteren.

6.3 Betaling via een Google Pay-ACCOUNT

6.3.1 Uitvoering van de betaling

Een Klant met een Google Pay®-account kan tijdens de bevestigingsstap van de bestelling ervoor kiezen om te betalen met de betaalkaart die in zijn of haar Google Pay®-account is opgeslagen. De Klant dient hiervoor het e-mailadres en het wachtwoord in te voeren die gelinkt zijn aan het betreffende Google Pay®-account.

De betaalkaartgegevens die zijn opgeslagen in bovengenoemd account worden in het kader van de uitvoering van de betaling aan ons doorgegeven, overeenkomstig de privacyverklaring van Google Pay®. Wij nodigen de Klant uit om contact op te nemen met Google Pay® voor meer informatie.

6.3.2 Beveiliging van de betaling

Alle gegevens die gelinkt zijn aan de betaalmethode van de Klant en aan de transactie worden in het kader van de betaling beveiligd door de leverancier PayZen.

PIMKIE nodigt de Klant uit om contact op te nemen met Google Pay® en met de bankinstelling van de Klant voor meer informatie over de beveiliging van de transacties tussen Google Pay® en de betreffende bankinstelling.

6.4 Betaling met cadeaukaart Pimkie

Bij het bevestigen van zijn bestelling, geeft de klant die houder is van een Cadeaukaart PIMKIE het nummer in van deze cadeaukaart, in het daarvoor voorziene veld et actualiseert het bedrag dat met de kaart betaald wordt door op de bevestigingslink te klikken.

Als het bedrag van de bestelling hoger is dan de bedragen die op de Cadeaukaart PIMKIE beschikbaar zijn, kan de betaling aangevuld worden via om het even welk betaalmiddel dat voorzien is onder huidig artikel 6 « Betaling ».

De klant erkent dat het kaartnummer onder zijn verantwoordelijkheid ingegeven wordt. In geval van fraude zal de aansprakelijkheid van de klant ingeroepen worden.

6.5 Betaling via elektronische aankoopbonnen

De houder van een aankoopbon voert gewoon de code in die vermeld staat op de aankoopbon, of de code die PIMKIE hem per e-mail bezorgd heeft, in het daarvoor voorziene vakje.

6.6 Wanbetaling

PIMKIE behoudt zich het recht voor een levering te weigeren of een bestelling niet uit te voeren als er betalingen van de klant voor een voorgaande bestelling nog gedeeltelijk of volledig openstaan.

Bovendien, bij gebrek aan betaling na de levering van de goederen, zal PIMKIE een verzoek tot onmiddellijke betaling toesturen aan de klant en behoudt PIMKIE zich het recht voor om zijn vordering toe te wijzen of om zich te laten vertegenwoordigen door een derde partij van zijn keuze. PIMKIE behoudt zich het recht voor om het gebrek aan betaling strafrechtelijk te vervolgen wegens diefstal.

6.7 Fraude

De Internetgebruiker wordt eraan herinnerd dat het vervalsen of namaken van een betaal- of geldopnamekaart, het bewust gebruik of de poging tot gebruik van een vervalste of nagemaakte betaal- of geldopnamekaart bestraft wordt met een zware gevangenisstraf en een zware boete (cf. art.210 bis en 504 quater Strafwetboek).

6.8 Varia

Het maximum aantal toegestane transacties per dag is 2.

In geval van foute input en omwille van veiligheidsredenen, wordt de mogelijkheid van de klant om met zijn betaalmiddel te betalen geblokkeerd gedurende 24u.

Artikel 7: Leveringen

7.1 De aan de klanten van PIMKIE aangeboden Leveringsmogelijkheden

Alle bestellingen van onze klanten worden geleverd op het adres dat door de klant werd opgegeven bij het plaatsen van zijn bestelling op de website.

Verschillende leveringswijzen kunnen geselecteerd worden in de tabel hieronder.

7.2 Verzendkosten

Bij elke bestelling wordt een forfaitaire deelname in de leveringskosten gevraagd aan de klant, tenzij hij uitzonderlijk en onder bepaalde voorwaarden van een gratis levering kan genieten (zie tabel hieronder). Het bedrag van zijn deelname is afhankelijk van het bedrag van de bestelling, van het land van bestelling en van het geselecteerd transportmiddel.

Het bedrag van de bestelling is gelijk aan het totale bedrag van de items waarvan de waarde aangegeven is op de factuur.

Indien de klant uitzonderlijk heeft mogen genieten van gratis leveringskosten onder de hieronder bepaalde voorwaarden en dat aan deze voorwaarden niet meer voldaan wordt, behoudt PIMKIE zich het recht voor de leveringskosten te factureren.

LEVERINGS
WIJZE
In de winkel Bij afhaalpunt Aan huis
VERZEND KOSTEN
INCL. BTW
  0€
Zonder minimum aankoopbedrag
2,99€ Vanaf een aankoop van 60€ netto
(na aftrek van alle kortingen)
5,99€ Vanaf een aankoop van 60€ netto
(na aftrek van alle kortingen)
GESCHATTE LEVERINGS TERMIJN
(WERKDAGEN)
  3 4 4

7.3 Ontvangst van de goederen door de klant

7.3.1 Levering van de goederen op het adres dat door de klant werd opgegeven

Bij het plaatsen van een bestelling, kan de klant de plaats kiezen waar hij zijn bestelde goederen in ontvangst zal nemen.

De bestelling wordt verzonden naar het adres dat door de klant werd opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. Indien de klant afwezig is, wordt een bericht van aanbieding in zijn brievenbus achtergelaten.

Zodra de dienstverlener van PIMKIE de klant verwittigd heeft dat een pakket kan opgehaald worden in één van zijn winkels, beschikt hij over een termijn van maximum 14 dagen om zijn pakket te gaan ophalen (de termijn van 14 dagen is louter indicatief) mits voorlegging van zijn identiteitskaart. Daarna wordt het pakket op kosten van de klant naar PIMKIE teruggezonden.

In het geval dat het pakket aan PIMKIE terugbezorgd wordt omdat de bestelling niet aan de klant afgeleverd is en dat dit niet kon door toedoen van de klant, zullen de gedebiteerde bedragen verminderd met de heen verzendkosten van het pakket terugbetaald worden aan de klant.

PIMKIE kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de levering van een pakket op een fout adres indien de oorzaak resulteert uit de aanduidingen die de klant ingegeven heeft bij het plaatsen van de bestelling.

7.3.2 Levering van de goederen op een afhaalpunt

Bij het plaatsen van een bestelling, kan de klant het afhaalpunt kiezen waar hij zijn bestelde goederen zal komen ophalen.

Als de bestelling vanuit de PIMKIE opslagplaatsen vertrokken is, wordt een info-mail verstuurd naar het e-mailadres dat de klant ingevoerd heeft.

In deze e-mail staat vermeld naar welk afhaalpunt de bestelling verstuurd is alsook de periode waarin de klant zijn bestelling kan komen ophalen.

Om zijn pakket in een afhaalpunt te kunnen ophalen, MOET de klant een geldig identiteitsbewijs bij zich hebben. Heeft hij er geen bij, dan kunnen de bestelde goederen niet afgegeven worden.

De klant beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen om zijn bestelling in het afhaalpunt op te halen.

In het geval dat het pakket aan PIMKIE terugbezorgd wordt omdat de bestelling niet aan de klant afgeleverd is en dat dit niet kon door toedoen van de klant, zullen de gedebiteerde bedragen verminderd met de heen verzendkosten van het pakket terugbetaald worden aan de klant.

7.3.3 Levering van de goederen in een PIMKIE winkel

Bij het plaatsen van een bestelling, kan de klant één van de PIMKIE winkels kiezen waar hij zijn bestelde goederen wil komen ophalen.

Als de bestelling vanuit de PIMKIE opslagplaatsen vertrokken is, wordt een info-mail verstuurd naar het e-mailadres dat de klant ingevoerd heeft.

In deze e-mail staat vermeld naar welke PIMKIE winkel de bestelling verstuurd is alsook de periode waarin de klant zijn bestelling kan komen ophalen.

Om zijn pakket in een PIMKIE winkel te kunnen ophalen, MOET de klant een geldig identiteitsbewijs bij zich hebben. Heeft hij er geen bij zich, dan kunnen de bestelde goederen niet afgegeven worden.

De klant beschikt over een termijn van 15 kalenderdagen om zijn bestelling in de PIMKIE winkel op te halen.

In het geval dat het pakket aan PIMKIE terugbezorgd wordt omdat de bestelling niet aan de klant afgeleverd is en dat dit niet kon door toedoen van de klant, zullen de gedebiteerde bedragen verminderd met de heen verzendkosten van het pakket terugbetaald worden aan de klant.

De leveringsservice in een winkel is uitzonderlijk stilgelegd gedurende de eerste week van de seizoengebonden solden.

7.4 Leveringstermijn

In elk geval, wordt de bestelling met een maximale veiligheid aan de klant afgeleverd door de diensten van de post of, eventueel, door de speciale leveringsdiensten, binnen een maximumtermijn van 30 kalenderdagen, behoudens in geval van overmacht of een toevallig gebeuren buiten de wil van PIMKIE om en binnen de grenzen van de voorraad tijdens acties zoals de solden.

De leveringstermijnen beginnen te lopen vanaf de datum van validering van de bestelling.

In geval van langdurige vertraging in de levering, zal de klant dit zo snel mogelijk moeten melden door PIMKIE te contacteren via het hiervoor bestemd formulier op de website onder de rubriek «contact» of via telefoon.

Bij overschrijding van de aangekondigde maximumtermijn, heeft de klant de keuze om zijn bestelling te annuleren en zal hij de terugbetaling verkrijgen van de bedragen die hij zou overgemaakt hebben, en dit zolang hij zijn bestelling niet ontvangen heeft.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

De producten blijven de exclusieve eigendom van PIMKIE tot de volledige betaling van de bestelling.

Maar zodra de klant zijn bestelde goederen in ontvangst heeft genomen, gaan de risico's wegens verlies of beschadiging van de geleverde goederen over op de klant.

Artikel 9: Retour / Terugbetalingen

9.1 Wettelijke garantie

Conform de artikelen VI.47 en volgende van het Economisch wetboek, kan de klant, indien de artikels die hij gekocht heeft niet aan zijn verwachtingen voldoen, zijn wettelijk herroepingsrecht uitoefenen. Hij beschikt over een termijn van 14 dagen om zijn wens tot annuleren door te geven en om zijn artikels te retourneren, zonder opgave van motief en zonder bijkomende kosten voor hem dan de kosten die nodig zijn om de goederen terug op te sturen naar de opslagplaatsen van PIMKIE.

De termijn van 14 dagen zoals hoger vermeld begint op de dag volgend op de datum van de ontvangst van de bestelling door de klant.

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen kan de klant:
-Het herroepingsformulier gebruiken dat in het pakket zit, of dit downloaden op de website onder de rubriek FAQ/retour omruiling en terugbetaling, en het pakket voor retour opsturen onder de voorwaarden omschreven in artikel 9.4. naar:

Pimkie Logs - (LFP)
330 rue de la martinoire
59150 Wattrelos
France

Of
-Op een andere ondubbelzinnige wijze aan PIMKIE verklaren dat hij de overeenkomst herroept, op het adres SAV_Online-shop.be@pimkie.com, met vermelding van zijn bestelnummer en van de artikels die hij wenst te retourneren, en dan het pakket binnen de 14 dagen terugsturen onder de voorwaarden omschreven in artikel 9.4. Als de klant zijn herroepingsrecht tussen de eerste en de veertiende dag uitoefent, zijn er geen boetes te betalen en zal hem het bedrag van de bestelling terugbetaald worden, alsook de leveringskosten op basis van een normaal verzendtarief zoals voorzien in artikel 7.2.

9.2 Conventionele garantie

Bovenop de wettelijke garantie, laat PIMKIE conventioneel toe dat de klant de geleverde artikels voor retour opstuurt gedurende een bijkomende termijn van 16 dagen te rekenen vanaf de einddatum van de wettelijke garantieperiode.

Opgelet: in een soldenperiode is de conventionele garantie niet van toepassing op gesoldeerde producten. Voor deze laatsten kan de klant zich enkel beroepen op de wettelijke garantie.

In geval van retour tussen de vijftiende en de dertigste dag, wordt de conventionele garantie, die het terugsturen van goederen toelaat, uitgeoefend op kosten van de klant die dan alle leveringskosten en retourverzendingskosten op zich neemt.

In geval van retour via een afhaalpunt, is het gratis.

9.3 Wettelijke conformiteitsgarantie

Krachtens de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, geniet de klant namelijk van een garantie voor elk conformiteitsgebrek vastgesteld op het ogenblik van de aflevering van zijn artikel, als hij dit gebrek niet kende of niet had moeten kennen op het ogenblik dat de overeenkomst gesloten is en als het gebrek vastgesteld wordt binnen een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf de levering.

9.4 Retourmodaliteiten

9.4.1 Algemeen

Het pakket dat de klant voor retour opstuurt moet vergezeld zijn van de factuur en van de retourbon die naar behoren ingevuld en ondertekend dient te zijn.

Het spreekt voor zich dat het (of de) door de klant geretourneerd(e)( artikel(s) geen waardevermindering mag (mogen) ondergaan die het gevolg zou zijn van handelingen die verder zijn gegaan dan diegene die noodzakelijk zijn om de aard en de kenmerken ervan vast te stellen. Minderwaardige artikels of producten (gebruikt/gedragen, beschadigd, met vlekken, verscheurd, afgeknipte handelslabels of samenstellinglabels, enz.) zullen in geen enkel geval zulen teruggenomen en terugbetaald worden door PIMKIE.

Om deze reden deelt PIMKIE aan de klant mee dat elk voor retour gestuurd artikel systematisch en heel nauwkeurig gecontroleerd wordt.

9.4.2 Retourprocedures na bestelling

Tijdens de wettelijke en conventionele garantie kunnen de producten op verschillende manieren geretourneerd worden, en dit ongeacht de leveringswijze die initieel bij het plaatsen van de bestelling gekozen werd.

OPGELET: goederen in een afhaalpunt retourneren is slechts mogelijk indien de bestelling eerst in een afhaalpunt afgeleverd werd.

De klant kan zijn producten op verschillende manieren voor retour sturen naar PIMKIE:

MANIEREN VOOR
RETOUR
Met de post In een afhaalpunt*
(enkel als dit eerst ook de gekozen leveringswijze was)
In een winkel
BELGIË
  Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar

*Deze retourprocedure kan enkel uitgevoerd worden als de levering al in een afhaalpunt geschiedde .

1. Voorwaarden voor een retour via de post
Voor elke rechtstreekse retour van goederen naar PIMKIE, dient de klant zijn bestelling naar het volgende adres te retourneren, samen met het naar behoren ingevuld herroepingsformulier en zijn aankoopfactuur:

Pimkie Logs - (LFP)
330 rue de la martinoire
59150 Wattrelos
France

N.B.: Omwille van het bewijs raadt PIMKIE de klant ten zeerste aan om zijn pakket aangetekend of met Track & Trace retour te versturen.

2. Voorwaarden voor een retour in een afhaalpunt

Voor elke retour van goederen in een afhaalpunt (enkel wanneer de levering eerst in een afhaalpunt gebeurde), moet de klant het retourlabel (voorafgaandelijk afgegeven door PIMKIE) op het pakket kleven dat in een afhaalpunt afgegeven wordt. Zonder dit label zal PIMKIE de retour niet in aanmerking nemen.

In geval van geschil over het retourneren van de bestelling zal PIMKIE systematisch het bewijs vragen dat de klant zijn bestelling goed en wel naar PIMKIE geretourneerd heeft.

3. Voorwaarden voor een retour in een PIMKIE winkel

Bij het retourneren van een product of artikel in een PIMKIE winkel, zal de klant om een omruiling kunnen vragen of om terugbetaald te worden in de betrokken winkel.

In geval van een retour of omruiling in een winkel, moet de klant zijn aankoopfactuur en naar behoren ingevuld herroepingsformulier bij hebben. Beiden zijn inderdaad nodig voor de aanvaarding van de retour of de omruiling.

Zodra de retour of de omruiling uitgevoerd is, moet de klant een ontvangstbewijs krijgen van de handelaar als bewijs van de retour.

9.5 Omruiling / Terugbetaling

Bij het uitoefenen van zijn herroepingsrecht en conventioneel retourrecht, zal de klant kunnen kiezen tussen, enerzijds, de terugbetaling van de overgemaakte bedragen in ruil voor de terugzending van het (de) artikel(s) en, anderzijds, de omruiling van het (de) bestelde artikel(s).

9.5.1 Terugbetaling

Desalniettemin, indien de betaling uitgevoerd werd met een Cadeaukaart PIMKIE, wordt de klant voor het bedrag van de geretourneerde artikelen met een elektronische aankoopbon terugbetaald, binnen het maximum van het bedrag dat met de Cadeaukaart Pimkie betaald is, wat eventueel nog rest wordt dan terugbetaald via hetzelfde betaalmiddel dat diende om de betaling van de bestelling aan te vullen. Indien de klant het aanvraagt, kan hij via een ander betalingsmiddel van zijn keuze in geld terugbetaald worden in de plaats van de elektronische aankoopbon.

-Ingevolge het uitoefenen van het conventionele recht van herroeping.

Als het product geretourneerd wordt binnen de zeven (7) dagen volgend op het uitoefenen van het conventionele herroepingsrecht door de klant, zal de terugbetaling gebeuren hetzij via het betaalmiddel dat diende om de bestelling te betalen, hetzij onder de vorm van aankoopbonnen, namelijk bij betaling via een Cadeaukaart PIMKIE, en ten laatste binnen de 30 dagen na de datum waarop het conventionele herroepingsrecht uitgeoefend werd, behalve in het geval dat de klant de voorwaarden voorzien onder het artikel « Conventioneel herroepingsrecht » niet gerespecteerd heeft.

9.5.2 Omruiling

Indien bij ontvangst van het pakket door de klant, deze een product of een artikel wenst om te ruilen, worden hem 2 mogelijkheden aangeboden:
-De klant kan in om het even welke PIMKIE winkel in België terecht om het artikel in kwestie om te ruilen.

Omruilen is gratis voor zover het om identieke artikels gaat, van dezelfde kleur, maar in een andere maat: hier zal de prijs van het nieuwe artikel dezelfde zijn als de prijs aangeduid op de factuur van de klant, zelfs in het kader van een speciale promotie op de website. Indien het om verschillende artikels gaat die moeten omgeruild worden (artikels met dezelfde referentie maar met een verschillende kleur, artikels met verschillende referenties), zal een monetaire regulering uitgevoerd worden:
o Als de prijs van het nieuwe artikel hoger is dan de prijs aangeduid op de factuur van de klant, zal het verschil ten laste van de klant zijn.
o Als de prijs van het nieuwe artikel lager is dan de prijs aangeduid op de factuur van de klant, zal het verschil aan de klant terugbetaald worden per overschrijving.

De klant mag onmiddellijk een nieuwe bestelling plaatsen op de website, zonder te moeten wachten op de verwerking van zijn retour en zijn terugbetaling.

Als het bedrag van de nieuwe bestelling lager is dan het initieel bedrag, zal de bankrekening van de klant gecrediteerd worden met het bedrag van de geretourneerde artikels en producten.

Artikel 10: Handtekening en bewijs

Voor elke betaling met kredietkaart op de website, zal het door de online betaalbeheerder afgeleverd elektronisch bewijs als bewijs dienen voor het bedrag en de datum van de transactie, conform de bepalingen in de artikels 1316 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

De digitale databanken opgeslagen in de computersystemen van PIMKIE worden beschouwd als bewijselementen van de communicatie, bestellingen en betalingen die zich voorgedaan hebben tussen de partijen. De omgekeerde bewijslast rust bij de klant.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

PIMKIE is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de verplichtingen uit hoofde van onderhavige overeenkomst. PIMKIE kan van haar aansprakelijkheid ontheven worden door het bewijs te leveren dat het niet of slecht uitvoeren van de overeenkomst toe te schrijven is aan de klant of aan het feit, onvoorspelbaar en onoverkomelijk, van een derde bij de overeenkomst, of in geval van overmacht.

PIMKIE kan niet verantwoordelijk geacht worden voor alle ongemakken of schade die inherent zijn aan het gebruik van een internetnetwerk en die voorkomen ondanks de zorgvuldigheid en de voorzorgen die door PIMKIE genomen werden. In het bijzonder, kan PIMKIE niet aansprakelijk gesteld worden voor verstoringen in de levering van de service of externe indringing of aanwezigheid van computervirussen.

Onverminderd de in artikel 9 eerder vermelde bepalingen, beschikt de klant, bij een eventuele klacht van welke aard ook betreffende een bestelling (bv.: een gehele of een gedeeltelijke bestelling die niet geleverd is), over een maximumtermijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van de geschatte leveringstijd van de bestelling, om zich te uiten bij PIMKIE. Eens deze termijn voorbij is, wordt geen enkele klacht meer aanvaard.

Artikel 12: Persoonlijke Gegevens

12.1 WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Een « Persoonsgegeven » is iedere informatie betreffende een natuurlijke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden: naam, adres, telefoonnummer, emailadres of IP-adres, geboortedatum, enz.

12.2 IDENTITEIT VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De Persoonsgegevens worden verzameld door SAS DIRAMODE met kapitaal van 9 752.365,50 EUR, ingeschreven in het RCS Lille-Métropole onder het nummer 301 571 931, 1 rue John Hadley, 59654 Villeneuve d'Ascq handelend in haar eigen naam en voor eigen rekening, en, in voorkomend geval, in naam van of voor rekening van de SA BELSAY met maatschappelijk kapitaal van 650 000 EUR, ingeschreven in het RC Tournais onder het nummer 447 803 666, waarvan de zetel gevestigd is 10 Folletstraat - boîte 004, 7540 KAIN, hierna « PIMKIE » genaamd.

12.3 VERZAMELING EN VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD?

PIMKIE kan ertoe gebracht worden uw naam, voornaam, geboortedatum, adres, e-mailadres, telefoonnummers, bankgegevens (verstrekt door de klant in geval van terugzending), navigatiegegevens, historiek van de bestellingen, voorkeuren en interesses, bekeken producten, elementen met betrekking tot de opvolging van uw bestelling te verzamelen. De internetgebruiker of de klant verbindt zich ertoe om PIMKIE ware, eerlijke en volledige informatie te verstrekken. Het verstrekken van valse informatie is strijdig met de huidige verkoop- en gebruiksvoorwaarden.

OP WELKE RECHTSGRONDSLAG EN A VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD EN TREATIES?

Volgens de Europese regelgeving inzake gegevensbescherming mag Pimkie de Persoonlijke gegevens van de Klant of internetgebruiker alleen gebruiken als Pimkie over een geldige rechtsgrondslag beschikt. Voor de verwerking van Persoonlijke gegevens van Klanten of Internetgebruikers vertrouwt Pimkie dus op de toestemming van de betrokkenen, of wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst (bijvoorbeeld: het verwerken van uw bestelling) of wanneer dit in het gerechtvaardigde belang van Pimkie is (wat niet in strijd mag zijn met de rechten en vrijheden van de Klant of de Internetgebruiker) of wanneer het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld: het bewaren van facturen).

Dus de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens verzameld worden zijn van diverse aard en worden hieronder vermeld:

- Beheer van de commerciële betrekking tussen de internetgebruiker en PIMKIE;
- Verwerking en opvolging van de bestelling(en) van de klant;
- Beheer van het loyalty programma
- Het versturen van commerciële berichten (voordelen van het loyaltyprogramma, commerciële aanbiedingen, informatie over het merk Pimkie, al dan niet gepersonaliseerd): De voordelen, commerciële aanbiedingen en informatie van PIMKIE mogen naar de klant of naar de internetgebruiker verstuurd worden die hiervoor zijn toestemming geeft, overeenkomstig de regelgeving die van toepassing is, op basis van de persoonsgegevens die per e-mail, brief, SMS/MMS, in de winkels of via sociale netwerken werden verstrekt.
- Er is een uitzondering in het geval dat de klant of de internetgebruiker, zonder zijn voorafgaande toestemming, niettemin commerciële uitnodigingen kan ontvangen zodra hij reeds een aankoop heeft gedaan bij Pimkie en het doel van de prospectie is om gelijkaardige producten of diensten aan te bieden.
- Het verzenden van e-mails waarin de abonnee op de nieuwsbrief wordt uitgenodigd om deel te nemen aan enquêtes en wedstrijden;
- Verrijking van gegevens : Bovenop de door ons verzamelde persoonsgegevens, verruimen we uw profiel in onze databases op basis van de aankopen vanaf onze website, met als doel u gepersonaliseerde aanbiedingen toe te sturen.
- Uitwisseling van gegevens en verrijking met handelspartners van PIMKIE:

o Onder voorbehoud van zijn voorafgaande toestemming, zal de klant en/of de internetgebruiker per e-mail of sms commerciële aanbiedingen kunnen ontvangen van handelspartners van PIMKIE (bedrijven gespecialiseerd in mode voor mannen, vrouwen en kinderen).
o PIMKIE zal samenwerken met handelspartners (bedrijven gespecialiseerd in mode voor mannen, vrouwen en kinderen) in het kader van marketingmanagement en klantenrelatie, om u al dan niet gepersonaliseerde aanbiedingen toe te sturen. Daartoe, zal PIMKIE de door u vermelde wijzigingen betreffende uw persoonsgegevens mogen ontvangen en delen met haar handelspartners en verwerkers sommige van uw persoonlijke gegevens, evenals, voor een betere kennis van de klant. Het betreft alleen niet elektronische contactgegevens (adres) en profielgegevens (waaronder uw koopgedrag, aanspreektitel, voorkeuren, interesses) die u verstrekt.
o PIMKIE zal ook samenwerken met adverteerders (Facebook, Google, Critéo, enz.) om gepersonaliseerde aanbiedingen aan te bieden en/of om statistische analyses en studies uit te voeren. Hiertoe kan PIMKIE in het bijzonder persoonlijke informatie doorgeven, zoals uw koopgedrag of uw navigatiegegevens.
Het doorgeven van persoonsgegevens dient te gebeuren overeenkomstig de geldende lokale en Europese regelgeving inzake persoonlijke gegevens.

- Geolocalisatiefunctie : PIMKIE moet mogelijk geolocatiegegevens verwerken, in het bijzonder om de internetgebruiker of de Klant in staat te stellen de winkels te vinden die het dichtst bij zijn positie liggen of om gerichte reclame te ontvangen wanneer de Klant of de internetgebruiker zich in de buurt van een Pimkie-winkel bevindt. De geolokalisatiefunctie kan enkel geactiveerd worden met de toestemming van de Internetgebruiker of van de Klant die zich uitdrukkelijk akkoord verklaart met het ter beschikking stellen van zijn Gegevens door de correcte installatie van zijn communicatieterminal.
- Het bijhouden van analytische statistieken en het analyseren van de koopgewoontes om de klant beter te leren kennen en op die manier gepersonaliseerde aanbiedingen naar de klant of naar de internetgebruiker te sturen.
- Klanttevredenheidsbeheer (verzameling van meningen van klanten over producten en prestaties op het gebied van klantenservice);
- Het versturen van een commercieel verzoek per post.

Bepaalde persoonsgegevens, aangeduid met een sterretje, dienen door PIMKIE verzameld te worden om u de beste klantervaring te bieden op de website en om de bestellingen van de klanten te verwerken, en indien nodig om zijn lidmaatschap van het loyaliteitsprogramma af te ronden.

De Klant of de Internetgebruiker kan te allen tijde zijn toestemming voor de hierboven vermelde en in het bijzonder de toestemmingsplichtige behandelingen intrekken. Klanten of internetgebruikers kunnen te allen tijde bezwaar maken tegen de gepersonaliseerde prospectie en/of overdracht van hun Persoonlijke Gegevens door Pimkie aan derden. In geval van intrekking van de toestemming of verzet zullen de Klant of de Internetgebruiker geen commerciële verzoeken of gepersonaliseerde aanbiedingen meer ontvangen. De Klant of de Internetgebruiker kan zijn recht van verzet als volgt uitoefenen:

- voor commerciële e-mails: afmelden via de link "afmelden" in elke e-mail;
- voor commerciële sms'jes door een "STOP SMS" terug te sturen naar het nummer dat in het bericht is aangegeven;
- of door in te loggen op uw account, onder "Mijn informaties/Mijn abonnementen",of uitoefenen op eenvoudig verzoek bij PIMKIE door gebruik te maken van de volgende modaliteiten:

1. Per brief naar het volgende adres: PIMKIE/DIRAMODE
Relation Client/Service Données personnelles
1 rue John Hadley
59654 VILLENEUVE D'ASCQ
France

2. Of zijn verzoek in te dienen via de pagina: Contact

Artikel 13. Cookies

COOKIEBEHEER

Deze sectie «cookies» is bedoeld om de klant of de internetgebruiker te informeren over de verwerking van de navigatiegegevens die tijdens zijn bezoek op www.pimkie.be/nl of op surprisememore.pimkie.com/ werden verzameld vanuit om het even welke terminal die hiertoe toegang verleent, zoals computers, tabletten, Smartphones.

13.1. WAT IS EEN COOKIE?

Een cookie is een tekstbestandje dat op de harde schijf van de klant of van de internetgebruiker wordt opgeslagen door de website die hij bezoekt. Dit bestand wordt op de computer, de telefoon of een ander apparaat van de klant of van de internetgebruiker geplaatst. Het bevat verschillende gegevens, met name:

• de naam van de server die de cookie geplaatst heeft;
• een identificatiecode in de vorm van een uniek nummer, willekeurig gegenereerd, om de sessiegebruiker te identificeren (in de cookie zelf);
• een vervaldatum. Deze informatie wordt op de computer van de klant of van de internetgebruiker opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand dat kan opgeroepen worden door een server om informatie te lezen of te registreren.

13.2. WELKE COOKIES WORDEN GEBRUIKT?

Cookies hebben voornamelijk een technische functie. Ze worden gebruikt om de navigatie-ervaring te verhogen, om statistieken bij te houden, om informatie met betrekking tot de samenstelling van het winkelmandje en de bevestiging ervan te onthouden, alsook de account inloggegevens (in het geval dat de klant of de internetgebruiker het vakje « onthoud mij » aanvinkt). Hiertoe gebruiken de websites www.pimkie.be of http://surprisememore.pimkie.com « first-party » [de webmaster] en « third party » cookies. Met uitzondering van de cookies die technisch noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren, worden alle cookies slechts gebruikt na het verkrijgen van de toestemming van de klant of van de internetgebruiker door op de website verder te surfen.

• Cookies die absoluut noodzakelijk zijn voor de website navigatie:

Deze cookies zijn absoluut noodzakelijk voor de goede werking van de website www.pimkie.be of http://surprisememore.pimkie.com. Ze zijn van essentieel belang voor de basisfuncties en -diensten, zoals het memoriseren van informatie over het samenstellen van de winkelmand en de hiervoor geselecteerde producten.

• Prestatie cookies:

Met deze cookies wordt anonieme informatie verkregen over het surfgedrag van de internetgebruiker doorheen de webpagina’s. Deze wordt getoetst aan de informatie over andere gebruikers, met als doel de navigatie te optimaliseren. Eventueel opgedoken problemen kunnen op die manier worden opgelost. Aan de hand van deze cookies kan PIMKIE de surfervaring verbeteren en statistieken bijhouden.

Pimkie informeert de Klant of de Internetgebruiker dat de Site gebruik maakt van Google Analytics, een internetanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door deze cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt opgeslagen op een server van Google in de VS. Google zal deze informatie gebruiken om verslag uit te brengen over de websiteactiviteiten aan de beheerder van deze website. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google verbinden. U kunt de installatie van deze cookies verhinderen door de opties van uw internetbrowser aan te passen; wij willen u er echter op wijzen dat hierdoor bepaalde functies van deze site niet beschikbaar zijn. Door gebruik te maken van deze website stemt u ermee in dat Google uw gegevens gebruikt zoals hierboven beschreven en voor de hierboven beschreven doeleinden. Het verzamelen en registreren van gegevens kan te allen tijde worden verboden (via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl). In het licht van de discussies over het gebruik van analysetools met volledige IP-adressen, willen wij uw aandacht vestigen op het feit dat deze website gebruik maakt van Google Analytics "anonimizelp ()". Daarom zullen alleen afgeknotte IP-adressen zichtbaar zijn om directe herkenning van mensen te voorkomen. Het gebruik van deze internetpagina's impliceert de aanvaarding door de gebruiker van de onderhavige bepalingen.

• Functionele cookies:

Deze cookies houden de keuzes van de klant of de internetgebruiker bij, nl.de taal, het land, de zoekcriteria (type product, maat), de levering, de recent bekeken artikelen. Dankzij deze cookies wordt de navigatie op de website gepersonaliseerd, is de webervaring relevanter en sluit deze nauwer aan bij de interesses en eerder gemaakte keuzes van de klant of van de internetgebruiker.

• Reclame/targeting cookies:

Deze third party cookies verzamelen informaties over de zoekopdrachten van de klant of van de internetgebruiker op het internet om hen gerichte advertenties toe te sturen. Deze cookies onthouden de koopgewoontes en de bezochte websites van de klant of de internetgebruiker. Deze cookies zijn anoniem. Pimkie informeert de Klant of de Internetgebruiker dat het in het bijzonder met Criteo samenwerkt om gerichte reclame te kunnen aanbieden. Pimkie nodigt de klant of internetgebruiker ook uit om het privacybeleid en de bijbehorende functies te lezen, inclusief de mogelijkheid om Criteo-advertenties uit te schakelen via de pagina: https://www.criteo.com/privacy/

• « Sociale media » cookies:

Deze social media cookies kunnen geactiveerd worden. Op die manier kan de internetgebruiker via sociale netwerken interactief optreden (bijvoorbeeld de functies delen, vind ik leuk). Als een pagina over een dergelijke knop beschikt, kan een directe verbinding worden gemaakt met het sociale netwerk in kwestie en kan er informatie doorgegeven worden op basis van de verzoeken van deze laatsten. Het is dan aangewezen om het gegevensbeschermingsbeleid van elk van deze sites te raadplegen.

13.3. VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN DE COOKIES NIET GEBRUIKT?

Geen enkele informatie die verband houdt met een bankkaartnummer wordt door de cookies opgeslagen. De informatie verkregen door cookies wordt uitsluitend gebruikt voor aanbiedingen en diensten van Pimkie; er worden geen gegevens doorgegeven aan derden behalve als de gebruiker zijn toestemming hiervoor gegeven heeft.

13.4. WIE ZIJN DE BESTEMMELINGEN VAN DE IN DE COOKIES OPGESLAGEN INFORMATIE?

De informatie die in de cookies van onze websites opgeslagen wordt is bestemd voor PIMKIE en haar aanverwante bedrijven, met uitzondering van de third party cookies, hierboven geïdentificeerd als « reclame »[targeting cookies] en « sociale media cookies », bestemd voor de partners.

13.5. HOELANG WORDEN COOKIES BEWAARD?

De gegevens die via cookies verkregen zijn worden gedurende 6 maanden bewaard.

13.6. GEDEELD GEBRUIK VAN DE TERMINAL

Als de terminal van de klant of van de internetgebruiker door meerdere personen gebruikt wordt kan PIMKIE niet garanderen dat de voor de terminal bestemde diensten en reclame wel degelijk overeenstemmen met het gebruik van de klant of de internetgebruiker, en niet van iemand anders die de terminal gebruikt. Aldus is het gedeeld gebruik van de terminal van de klant of de internetgebruiker met andere personen en de configuratie van de cookiesinstellingen van de browser de vrije keuze en de verantwoordelijkheid van de klant of van de internetgebruiker.

13.7. HOE DE COOKIES OP DE TERMINAL INSTELLEN?

Buiten de mogelijkheid om de gewenste cookies via de knop « GESTION DE COOKIES » [Cookiebeheer] in te stellen, kunnen de cookies ook rechtstreeks op uw terminal geparametreerd worden. De verwijdering van cookies kan de onderbreking van de navigatie en van het aankoopproces tot gevolg hebben, kan het loyalty account uitschakelen en kan alle functionaliteiten doen verloren gaan die de navigatie en de aankoop vergemakkelijken. In deze niet limitatieve gevallen, kan DIRAMODE niet verantwoordelijk worden gesteld voor de slechte werking van de website of voor de beschadiging van de functionaliteiten. In dit geval, zullen alle bezochte websites betrokken zijn. Deze parameters kunnen op elk moment en vanaf om het even welke internetbrowser ingesteld worden, zie het helpmenu van de browser. Hierna enkele voorbeelden:

Voor Internet Explorer™: open het menu Hulpmiddelen, selecteer daarna Internetopties; klik op het tabblad Vertrouwelijkheid en kies vervolgens het gewenste niveau; Voor Firefox™: open het menu Hulpmiddelen, selecteer daarna Opties; klik op het tabblad Privéleven en kies daarna de gewenste opties; Voor Chrome™: open het configuratiemenu, selecteer daarna Parameters; klik op Geavanceerde parameters en daarna op Parameters voor content en kies daarna de gewenste opties; Voor Safari™: kies Safari > Voorkeuren en klik daarna op Beveiliging; klik op Cookies weergeven en kies de gewenste opties.

Artikel 14: Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de teksten, de algemene opbouw, de bewegende en niet bewegende beelden, de grafische elementen en de geluiden, en, globaler, van de integrale inhoud van de website behoren uitsluitend aan PIMKIE toe.

Op grond van artikel 2.20.1 van de Benelux-conventie inzake intellectuele reproductie, is elke integrale of gedeeltelijke weergave of reproductie van de inhoud, door welk middel dan ook, zonder de toestemming van PIMKIE, illegaal. Hetzelfde geldt voor de vertaling, aanpassing of transformatie, bewerking of reproductie via om het even welke kunstvorm of procedé.

De schending van artikel 2.20.1 van de Benelux-conventie inzake intellectuele eigendom vormt namaak uit in de zin van artikel XV van het Wetboek van Economisch recht, en kan bestraft worden met boetes of gevangenisstraffen.

Niets in de bepalingen van onderhavige Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden kan worden opgevat als het verlenen aan de Internetgebruiker van een recht, van welke aard ook, op de door het intellectuele eigendom beschermde elementen, waarvan PIMKIE het eigendom zou kunnen hebben of het exclusieve exploitatierecht.

De internetgebruiker die over een persoonlijke site beschikt en die, voor persoonlijk gebruik, een rechtstreekse link naar de homepagina van de website op zijn site zou willen plaatsen, moet vooraf de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vragen van PIMKIE, aangezien deze link in geen geval kan opgevat worden als een impliciete overeenkomst.

Elke link, ook al is hij stilzwijgend toegestaan, zal in ieder geval moeten verwijderd worden op eenvoudig verzoek van Pimkie.

Artikel 15: Algemene bepalingen

15.1 Taal van de overeenkomst

De enige referentietaal voor deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden is het Frans.

15.2 Integraliteit

Deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden overeengekomen tussen PIMKIE en de Internetgebruiker of tussen PIMKIE en de klant vormen het geheel van de rechten en verplichtingen van de partijen.

Geen enkel document, geen enkele aanwijzing, geen enkele correspondentie kan verplichtingen doen ontstaan op grond van de onderhavige Algemene verkoopvoorwaarden, tenzij ze het object uitmaken van een addendum ondertekend door beide partijen.

15.3 Gedeeltelijke ongeldigheid

Als een specifieke bepaling van onderhavige Algemene Verkoop- en Gebruisvoorwaarden zou blijken ongeldig te zijn of als dusdanig zou worden verklaard door een met gezag van gewijsde beklede beslissing van een bevoegde rechtbank, of indien één van de clausules van onderhavige voorwaarden nietig zou blijken zijn ten gevolge van een wijziging in de wetgeving, de regelgeving, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing

Dit kan in geen geval afbreuk doen aan de geldigheid van en het respect voor de onderhavige Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 16: Toepasselijk recht / Geschillen

Onderhavige algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Bij eventuele geschillen wordt er steeds getracht om een minnelijke oplossing te vinden alvorens juridische stappen te ondernemen. Bij gebrek aan een akkoord zullen de geschillen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Geval van een geschil, zal de Klant, indien hij het wenst en bepaalde hieronder vermelde voorwaarden eerbiedigt, beroep kunnen doen op een bemiddelaar, met als adres:
- Postadres: North Gate II, Boulevard du Roi Albert II 8, Bruxelles, 1000 Belgique
- Website van de bemiddelaar: http://www.mediationconsommateur.be
- Telefoonnummer: +32(2) 702 52 20

Er dient erop gewezen te worden dat het beroep tot bemiddeling slechts geldig zal zijn in het geval dat :
- De Klant eerst getracht heeft het geschil direct met Pimkie op te lossen via een schriftelijke uiting van ongenoegen
- Dat het verzoek van de Klant niet ongegrond of abusief is
- Dat het geschil niet eerder al door een andere bemiddelaar of rechtbank onderzocht is.
Bovendien is zich beroepen op een bemiddelaar een vertrouwelijke procedure, exclusief ten laste van DIRAMODE, en, in voorkomend geval, met uitzondering van advocaat- en expertisekosten.